مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,163

دانلود:

375

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی اثر سه نوع برنامه گرم کردن بر زمان واکنش ساده و انتخابی است. به این منظور, 32 نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار 19 تا 23 ساله از دانشگاه تهران انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه کششی ایستا, کششی پویا, ترکیبی (دوی نرم, حرکات کششی و نرمشی) و گروه کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای برنامه گرم کردن, از هر گروه آزمون زمان واکنش ساده (SRT) و انتخابی (CRT) با استفاده از دستگاه 8 SW گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند بین میانگین نمره های پیش و پس آزمون SRT هر گروه, تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمره های پس آزمون SRT گروهها نیز تفاوتی مشاهده نشد. اما بررسی نمره های CRT نشان داد, بین میانگین نمره های پیش و پس آزمون CRT گروه کششی پویا و ترکیبی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین میانگین نمره های پیش و پس آزمون گروه کششی ایستا تفاوت معناداری دیده نشد (0.05>P). همچنین با مقایسه میانگین نمره های پس آزمون CRT بین گروهها تفاوت معناداری مشاهده شد (0.05>P). نتایج به دست آمده نشان دادند گرم کردن می تواند موجب بهبود زمان واکنش انتخابی شود و در این میان, گرم کردن ترکیبی از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است, اما گرم کردن بدن تأثیری بر زمان واکنش ساده ندارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نعیمی ‌کیا، ملیحه، فرخی، احمد، و غلامی، احمد. (1383). تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی. المپیک، 12(4 (پیاپی 28))، 57-66. SID. https://sid.ir/paper/37755/fa

  Vancouver: کپی

  نعیمی ‌کیا ملیحه، فرخی احمد، غلامی احمد. تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی. المپیک[Internet]. 1383؛12(4 (پیاپی 28)):57-66. Available from: https://sid.ir/paper/37755/fa

  IEEE: کپی

  ملیحه نعیمی ‌کیا، احمد فرخی، و احمد غلامی، “تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی،” المپیک، vol. 12، no. 4 (پیاپی 28)، pp. 57–66، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37755/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی