مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت منابع انسانی در ورزش | سال:1397 | دوره:6 | شماره:1 | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

641

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده بنیاد

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 107

چکیده

 هدف امروزه صنعت ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار موثر و کارآمد در جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی, فرهنگی, سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است. روش شناسی این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها, مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 23 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 90% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز, محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته ها بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق, عوامل سیاست زدایی, مدیریت اثربخش و کارآمد, توسعه منابع انسانی, ارتقاء زیرساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد, طراحی نظام استعدادیابی, اصلاح ساختار, تجاری سازی, خصوصی سازی و استقرار مکانیزم توسعه صنعت ورزش به عنوان ده مولفه موثر در توسعه صنعت ورزش ایران شناسایی و استخراج گردید. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع توسعه صنعت ورزش ایران سیاست زدگی و ورود افراد بازنشسته نظامی و دولتی به این صنعت می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID