مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,033

دانلود:

280

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی (مطالعه موردی: بانوان شهر یزد)

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 16

چکیده

 با وجود فواید آشکار جسمانی, روان شناختی و اجتماعی مشارکت در فعالیت بدنی, بیش از نیمی از جمعیت زنان در فعالیتهای بدنی از سطح مشارکت مناسبی برخوردار نیستند. پس, شناخت متغیرهای مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در فعالیتهای بدنی ضرورت دارد. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین فواید ادراک شده بر میزان مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی در شهر یزد. روش پژوهش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده های این پژوهش از 485 زن جمع آوری شد که ابتدا به صورت نمونه گیری طبقه ای و سپس به شیوه تصادفی از میان بانوان سنین 15 تا 25 سال شهر یزد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت است از پرسش نامه اصلاح شده مشارکت در فعالیتهای بدنی که شامل 12 مورد بود. ضریب آلفای کرونباخ در سطح 0.77 برآورد شد. نتایج این بررسی تفاوت معنادار مشارکت کنندگان در فعالیتهای بدنی را با توجه به نوع فواید ادراک شده بانوان جوان برای مشارکت در فعالیتهای بدنی نشان داده است. نتایج تحلیل واریانس (با مقدار P<0.001, =7.536 (482, 2) F) نشان دهنده آن است که فواید ادراک شده بانوان جوان بر میزان مشارکت آنان در فعالیتهای بدنی تاثیر معناداری داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داد پنج متغیر اشتغال پدر, نداشتن تکالیف درسی, فرصت مناسب, حمایت مسوولان, و شرایط جوی مناسب در مرحله اول, و فواید ادراک شده در مرحله دوم توانسته اند به ترتیب 11.5 و 0.8 درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت بانوان جوان یزدی را در فعالیتهای بدنی تبیین نمایند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پارسامهر، مهربان، و زارع شاه آبادی، اکبر. (1387). بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی (مطالعه موردی: بانوان شهر یزد). المپیک، 16(1 (پیاپی 41))، 7-16. SID. https://sid.ir/paper/37683/fa

  Vancouver: کپی

  پارسامهر مهربان، زارع شاه آبادی اکبر. بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی (مطالعه موردی: بانوان شهر یزد). المپیک[Internet]. 1387؛16(1 (پیاپی 41)):7-16. Available from: https://sid.ir/paper/37683/fa

  IEEE: کپی

  مهربان پارسامهر، و اکبر زارع شاه آبادی، “بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی (مطالعه موردی: بانوان شهر یزد)،” المپیک، vol. 16، no. 1 (پیاپی 41)، pp. 7–16، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37683/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی