مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 117

چکیده

 هدف پژوهش حاضر این بود که به زیست جهان دانش آموزان ورود پیدا کند و معنای مدرسه را از دریچه نگاه ایشان کاویده و مورد بازنمایی قرار دهد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش روایی بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل روایت های دانش آموزان از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد در صورتی که دانش آموزان در بستر مدرسه پنج مضمون مشتمل بر: «سبک تدریس مستبدانه», «ساختار و مقررات آموزشی تحمیلی», «محتوای درسی مرده», «کمبود امکانات آموزشی و نامناسب بودن تجهیزات آموزشی» و «رفتار غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرسه» را تجربه نمایند؛ آنگاه مدرسه به مثابه فضای اسارت در خواهد آمد. همچنین, یافته ها نشان داد, مدرسه به مثابه تجربه رهایی, مدرسه ای است که در بستر آن دانش آموزان بتوانند چهار مضمون شامل: «سبک تدریس رهایی بخش», «برنامهدرسی زنده», «امکانات و لوازم کالبدی مناسب و متناسب» و «کنش و منش مشفقانه کادر اجرایی مدرسه» را ادراک و تجربه نمایند. این نتایج حاکی از آن است که بستر مدارس ابتدایی, یعنی قوانین آموزشی, فرایند معلمی, امکانات کالبدی و آموزشی و برنامه های درسی, نیازمند بازنگری بنیادین بر اساس اقتضایات, الزامات و زیست جهان دانش آموزان را دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربانی، حسین، بهنیا، علی، و خضرلو، غلامرضا. (1399). رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه. آموزش پژوهی، 6(21 )، 96-117. SID. https://sid.ir/paper/376592/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی حسین، بهنیا علی، خضرلو غلامرضا. رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه. آموزش پژوهی[Internet]. 1399؛6(21 ):96-117. Available from: https://sid.ir/paper/376592/fa

  IEEE: کپی

  حسین قربانی، علی بهنیا، و غلامرضا خضرلو، “رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه،” آموزش پژوهی، vol. 6، no. 21 ، pp. 96–117، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/376592/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی