مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 50

چکیده

 مساله تحقیق هدر رفت خاک و اطلاعات از بار رسوبی رودخانه هاست. در حوضه های آبخیز دارای زمین لغزش چگونه می توان بار رسوب دهی زمین لغزش را محاسبه نمود. در این تحقیق با هدف برآورد کمی بار رسوبی زمین لغزش ها با استفاده از تصاویر ماهواره ایی, گوگل ارث و تدقیق میدانی, زمین لغزش ها ی حوضه سد ایلام شناسایی شد. داده های دبی آب-دبی رسوب بررسی شد و با استفاده از روش حدوسط دسته – دبی روزانه, بار رسوب معلق و رسوب ویژه در طول دوره آماری موجود برآورد شد و پیک های رسوبی مشخص شد. زمان وقوع زمین لغزشها با پیک رسوب خروجی دوره آماری تطبیق داده شد, متوسط رسوب ویژه مشاهده ای در زیر حوضه شاهد بدون لغزش اما (ملکشاهی) در طول دوره آماری مشابه 9/0تن در هکتار در سال, در زیرحوضه چاویز 4/10تن و در زیر حوضه گل گل 8/18تن در هکتار محاسبه شده است این روند از یک رابطه معنی دار خطی تبعیت می نماید با استفاده از رابطه ریاضی نسبت ها افزایش 85 درصدی رسوب در زیرحوضه دارای زمین لفزش چاویز با متوسط 36510800 تن در طول دوره آماری مطلوب است, همزمانی وقوع زمین لغزش با پیک رسوبی زیاد تاثیر زمین لغزش بر بار رسوبی را نشان می دهد. با توجه به معنی دار بودن رابطه خطی افزایش زمین لغزش در افزایش رسوب در زیر حوضه ها, با ضریب اطمینان 76/. نتایج محاسبات از متوسط رسوب ثبت شده در ایستگاه چاویز در طول دوره که مقدار 146336 هزارتن است تقریبا مقدار 130000تن براثر وقوع زمین لغزش و 15000 تن رسوب خروجی در حالت نرمال در مقایسه با زیرحوضه شاهد بدون زمین لغزش را نشان می دهد. با این محاسبات در حدود 75درصد رسوب حوضه های آبخیز استان ایلام که بیشتر از یک درصد زمین لغزش دارند به وقوع زمین لغزش مربوط می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عسگری، شمس اله، قنواتی، عزت اله، و شادفر، صمد. (1397). بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز. مخاطرات محیط طبیعی، 72(18 )، 35-50. SID. https://sid.ir/paper/376576/fa

  Vancouver: کپی

  عسگری شمس اله، قنواتی عزت اله، شادفر صمد. بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز. مخاطرات محیط طبیعی[Internet]. 1397؛72(18 ):35-50. Available from: https://sid.ir/paper/376576/fa

  IEEE: کپی

  شمس اله عسگری، عزت اله قنواتی، و صمد شادفر، “بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز،” مخاطرات محیط طبیعی، vol. 72، no. 18 ، pp. 35–50، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/376576/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی