مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب، کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 160

چکیده

صنوبر ازجمله گونه های پرکاربرد در صنعت کاغذسازی می باشد و نیاز به تولید چوب آن به صورت زراعت چوب و بررسی عوامل مؤثر در ویژگی های بیومتری الیاف, آناتومی, فیزیکی, شیمیایی چوب آن بسیار حائز اهمیت است. ازجمله عکس العمل های درختان چوبده ازجمله صنوبر به تنش ها و عوامل محیطی, تشکیل چوب واکنشی (چوب کششی) در ساختار چوب آن ها می باشد. چوب کششی منبع غنی از سلولز است که می توان با تولید درختانی با چوب کششی بیشتر, میزان سلولز بیشتری را برای مصارف فراوان سلولز ازجمله تولید کاغذ و یا سوخت-های زیستی در اختیار داشت. هدف از این تحقیق, تحریک تشکیل چوب کششی در نهال های دوساله صنوبر (Populus alba) به وسیله اعمال خم متناوب, کوددهی نیتروژن (NPK) و هورمون جیبرلین (G) می باشد. اعمال خم به صورت متناوب یک ماه در یک جهت و ماه بعدی در جهت مخالف در طول فصل رویش, تیمار کود یک بار در اول و یک بار در وسط فصل رویش و تیمار جیبرلین یک بار اوایل فصل رویش اعمال شدند. پس از پایان فصل رویش ویژگی های رویشی, فیزیکی و آناتومی موردبررسی قرار گرفت. بررسی رنگ آمیزی دوگانه سافرانین/آسترابلو در تصاویر مقطع عرضی نمونه ها نشان داد که به طورکلی تیما رهای تحت خم متناوب نسبت به تیمارهای قائم دارای سطح چوب کششی و ضخامت لایه ژلاتینی بیشتری بودند. همچنین, تیمار خم متناوب با NPK+G دارای دانسیته بیشتر, هم کشیدگی طولی بیشتر, هم کشیدگی شعاعی و مماسی کمتر, قطر آوند و درواقع میانگین مساحت آوند کمتر, تخلخل کمتر, طول الیاف و ضخامت دیواره بیشتر, قطر کلی و قطر حفره الیاف کمتری بود. این نتایج اظهار داشت که این تیمار بیشترین اثر را در تحریک چوب کششی داشت و شدت تشکیل چوب کششی در این نمونه ها بیشتر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گرگیج، رحمت اله، پورطهماسبی، کامبیز، معالی امیری، رضا، و عبدالخانی، علی. (1399). بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب, کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین. صنایع چوب و کاغذ ایران، 11(1 )، 147-160. SID. https://sid.ir/paper/376355/fa

  Vancouver: کپی

  گرگیج رحمت اله، پورطهماسبی کامبیز، معالی امیری رضا، عبدالخانی علی. بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب, کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین. صنایع چوب و کاغذ ایران[Internet]. 1399؛11(1 ):147-160. Available from: https://sid.ir/paper/376355/fa

  IEEE: کپی

  رحمت اله گرگیج، کامبیز پورطهماسبی، رضا معالی امیری، و علی عبدالخانی، “بررسی تغییرات آناتومی و بیومتری چوب کششی صنوبر Populus alba) ) تحت اثر تیمارهای خم متناوب, کوددهی نیتروژن و هورمون جیبرلین،” صنایع چوب و کاغذ ایران، vol. 11، no. 1 ، pp. 147–160، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/376355/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی