مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کومش
سال:1389 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 38)
صفحه شروع:204 | صفحه پایان:208

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

584

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مصرف خوراکی سولفات روی در درمان عفونت ادراری کودکان

صفحات

 صفحه شروع 204 | صفحه پایان 208

چکیده

 سابقه و هدف: عفونت ادراری شایع ترین بیماری مجاری ادراری کودکان می باشد که علایم مشخصی ندارد و بعضی موارد با تظاهرات غیر معمول مانند کاهش وزن, نارسایی رشد و بی اشتهایی بروز می کند. روی باعث افزایش پاسخ میزبان به بسیاری از عفونت ها می شود و نقش مهمی در هموستاز سیستم ایمنی دارد. هدف این تحقیق, بررسی اثر روی بر درمان مناسب عفونت های ادراری کودکان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی, 200 بیمار مبتلا به عفونت اداری بستری شده در بیمارستان امیرکبیر اراک, به دو گروه مساوی مداخله و شاهد تقسیم شدند. دو گروه از نظر متغیرهای: سن, جنس, مشخصات آزمایشگاهی ادرار و وضعیت بالینی و علایم بیماری (مانند تب, سوزش و تکرر ادرار) مشابه بودند. گروه مورد, علاوه بر درمان عفونت اداری, شربت خوراکی سولفات روی و گروه شاهد فقط درمان عفونت ادراری را دریافت نمودند.یافته ها: نتاج نشان داد که در گروه مورد سوزش و تکرر ادراری به طور معنی داری زودتر بهبود یافت در حالی که درد شکمی به مدت طولانی تر ادامه داشت. تفاوت معنی داری در زمان قطع تب, زمان منفی شدن کشت ادراری, 48 ساعت بعد از شروع درمان و 7 تا 10 روز بعد از اتمام درمان مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد برای کاهش سوزش ادراری و تکرر ادراری شدید در طی عفونت ادراری می توان از داروی روی استفاده نمود. در زمان وجود درد شکم, استفاده از داروی فوق پیشنهاد نمی شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.