مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کومش | سال:1389 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 38) | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

421

دانلود:

126

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 103

چکیده

 سابقه و هدف: ارزشیابی دانشجویی باعث می شود تا اساتید از نقطه نظرات و دیدگاه دانشجویان مطلع شوند. اگرچه تحقیقات زیادی در ارتباط با عوامل تاثیر گذار بر ارزش یابی اساتید انجام شده است, اما به دلیل عدم انجام مطالعات جامع و وجود تناقض در نتایج آن ها به مطالعات بیش تری نیاز است. بنابراین, این مطالعه جامع جهت شناسایی و تعیین عوامل تاثیرگذار مختلف بر ارزش یابی استاد از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی, با مشارکت تمام دانشجویان ترم دوم و بالاتر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 89-1388 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. یک پرسش نامه حاوی مشخصات دموگرافیک و عوامل موثر بر ارزش یابی استاد شامل مهارت تدریس استاد (9 سوال), خصوصیات فردی استاد (15 سوال), رعایت اصول و قوانین آموزشی (1 سوال), خصوصیات فردی و نگرش دانشجو نسبت درس (10 سوال), خصوصیات فیزیکی و زمان ارایه درس (4 سوال), ویژگی فرایند ارزش یابی استاد در دانشگاه (6 سوال) با مراجعه حضوری محقق قبل از شروع کلاس درس در اختیار دانشجویان قرار گرفت. بعد از تکمیل, پرسش نامه ها جمع آوری شد. داده ها با روش های مناسب آماری آنالیز شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تسلط علمی (94 درصد), خوش اخلاقی (93 درصد), اعتماد به نفس (92.7 درصد) قدرت بیان (91 درصد), تلاش در تفهیم مطالب علمی به دانشجو (90 درصد), شخصیت (90درصد), جدید و قدیمی بودن مطالب (83 درصد), تاثیر خیلی زیاد تا زیاد بر ارزش یابی اساتید دارند. مسایل و اغراض شخصی دانشجویان به میزان کم و خیلی کم (63.3)در ارزش یابی استاد دخالت داد می شود. علاوه بر این, بین جنسیت (P<0.001) بومی بودن و نبودن(P<0.01) رشته تحصیلی(P<0.01)  دانشجویان با نمره ارزش یابی اساتید رابطه معنی داری مشاهده شد. در حالی که بین معدل دانشجو و رتبه ارزشیابی استاد رابطه معنی دار مشاهده نشد(P>0.05) .نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد توان مندی های علمی استاد (تسلط علمی و ارایه اطلاعات علمی جدید و به روز در موضوع درس) یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در ارزش یابی اساتید است. هم چنین به نظر می رسد که نه تنها نحوه تدریس و آموزش استاد, بلکه شخصیت و منش استاد می تواند در افزایش انگیزه دانشجویان برای یادگیری و آموزش, و نهایتا ارتقای کیفیت آموزش بسیار موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID