video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید، متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات بر سرمازدگی، ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 388

چکیده

 در این پژوهش, اثر تیمارهای پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA), متیل جاسمونات (MeJA) و متیل سالیسیلات (MeSA) بر سرمازدگی, ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دمای 3 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90% به مدت 150 روز بررسی شد. تیمار GABA در غلظت 20 و 40 میلی مولار با استفاده از خلاء با فشار 30 کیلو پاسکال به مدت 8 دقیقه و بخار MeJA و MeSA در غلظت 50 و 100 میکرومولار به طور جداگانه به مدت 18 ساعت انجام شد. نمونه برداری در روزهای 1, 30, 60, 90, 120 و 150 انبارمانی انجام گرفت. تیمارها باعث کاهش سرمازدگی و نشت یونی میوه ها شد و میوه های شاهد در پایان دوره انبارمانی بیشترین شاخص سرمازدگی و نشت یونی را داشتند. کمترین میزان رطوبت پوست و آب میوه و بیشترین میزان ماده های جامد محلول کل (TSS) و pH در تیمار شاهد به دست آمد. میوه های تیمار شده با MeSA کمترین میزان a* و بیشترین زاویه فام (Hue° ) را داشتند. کمترین میزان روشنایی (L*), b*, زاویه فام و کروما در تیمار شاهد به دست آمد. در کل غلظت 100 میکرومولار MeSA موثرترین تیمار برای کاهش سرمازدگی و حفظ ویژگی های پوست و آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، فریبرز، رمضانیان، اصغر، راحمی، مجید، و عشقی، سعید. (1398). اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید, متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات بر سرمازدگی, ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(4 )، 377-388. SID. https://sid.ir/paper/375925/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی فریبرز، رمضانیان اصغر، راحمی مجید، عشقی سعید. اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید, متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات بر سرمازدگی, ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد. مجله علوم و فنون باغبانی ایران[Internet]. 1398؛20(4 ):377-388. Available from: https://sid.ir/paper/375925/fa

  IEEE: کپی

  فریبرز حبیبی، اصغر رمضانیان، مجید راحمی، و سعید عشقی، “اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید, متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات بر سرمازدگی, ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد،” مجله علوم و فنون باغبانی ایران، vol. 20، no. 4 ، pp. 377–388، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/375925/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی