video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

484

دانلود:

220

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی: مطالعه مروری

صفحات

 صفحه شروع 435 | صفحه پایان 445

چکیده

 مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون بررسی اثربخشی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی, مطالعه حاضر با هدف مرور جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی آموزش/توسعه اعضای هیأت علمی, آموزش/توسعه اساتید, آموزش ضمن خدمت, ارزشیابی برنامه و معادل انگلیسی آن ها شامل staff training/development, in-service training, medical faculty, faculty training/development, program evaluation و ادغام این عبارات, موتورهای جستجو, پایگاه های اطلاعاتی, سایت ها و مجلات معتبر مانند Google scholar, Medline, Eric, Scopus, Ovid, Science direct, Medical education, Medical teacher, PubMed, BMC, SAGE, Magiran مورد جستجو قرار گرفت و جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی در مقالات به دست آمده, بررسی شد. نتایج: از مجموع 62 مقاله مرتبط به دست آمده در نهایت 29 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی, در چهار دسته: مدل نظری ارزشیابی, روش گردآوری اطلاعات ارزشیابی, منبع ارائه اطلاعات ارزشیابی و یافته های ارزشیابی دسته بندی شد. بیش تر مطالعات انجام شده در زمینه ارزشیابی برنامه های توانمندسازی براساس مدل کرک پاتریک (Kirk Patrick) انجام شده است. پرسشنامه شایع ترین روش جمع آوری داده ها بوده است. منبع جمع آوری اطلاعات در بیش تر ارزشیابی ها, مشارکت کنندگان (اعضای هیأت علمی) در دوره بودند و نتایج ارزشیابی های انجام شده نشان دهنده رضایت بالای اعضای هیأت علمی از برنامه های توانمندسازی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود در ارزشیابی برنامه های توانمندسازی از روش های ارزشیابی ترکیبی استفاده شود و تغییرات حاصل از برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سطح سازمان و میزان استفاده از آموخته ها در محیط کار مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلاجقه، مهلا، میرزازاده، عظیم، و گندم کار، رقیه. (1397). ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی: مطالعه مروری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18(81 )، 435-445. SID. https://sid.ir/paper/375907/fa

  Vancouver: کپی

  سلاجقه مهلا، میرزازاده عظیم، گندم کار رقیه. ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی: مطالعه مروری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی[Internet]. 1397؛18(81 ):435-445. Available from: https://sid.ir/paper/375907/fa

  IEEE: کپی

  مهلا سلاجقه، عظیم میرزازاده، و رقیه گندم کار، “ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در آموزش علوم پزشکی: مطالعه مروری،” مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، vol. 18، no. 81 ، pp. 435–445، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/375907/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی