مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کومش | سال:1394 | دوره:17 | شماره:2 (پیاپی 58) | صفحه شروع:366 | صفحه پایان:373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

237

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی ابتلاء به نئوپلازی تروفوبلاستیک حاملگی بر اساس روند تیتراژ β-hCG طی 21 روز اول پس از تخلیه مول به کمک مدل آمیخته رشد

صفحات

 صفحه شروع 366 | صفحه پایان 373

چکیده

 سابقه و هدف: نئوپلازی تروفوبلاستیک بارداری (Gestational trophoblastic neoplasia, GTN) یک طیف گسترده از تومورهای خوش خیم و بدخیم با منشاء جفت انسانی است. این بیماری با وجود نادر بودن دارای پتانسیل پیشرفت سریع به یک بیماری کشنده است. از این رو پیش بینی آن در مراحل اولیه بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مطالعه رسیدن به یک نشانگر مناسب برای پیش بینی زود هنگامGTN بر اساس روند تیتراژ b-hCG, در افراد مبتلا به حاملگی مولار بود.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر, از اطلاعات موجود در پرونده پزشکی 201 خانم باردار که بر اساس نتیجه پاتولوژی مبتلا به مول هیداتیفرم بوده و بین سال های 1382 تا 1392 به یکی از مراکز آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند, استفاده گردید. در این پژوهش از مدل آمیخته رشد که یکی از روش ها ی تحلیل داده های طولی است جهت پیش بینی زود هنگام GTN استفاده شد.یافته ها: یافته های حاصل از مدل آمیخته رشد نشان داد که در جمعیت زنان مورد مطالعه دو الگوی (کلاس) متفاوت از نظر روند تغییرات هورمون hCG وجود داشت. در الگوی اول که میزان لگاریتم b-hCG, دارای شیب کاهشی کاملا ملایم بود, 91% از زنان به GTN مبتلا شدند. در حالی که در الگوی دوم که میزان لگاریتم b-hCG, دارای شیب کاهشی تندتری بود هیچ یک از زنان به این بدخیمی مبتلا نشدند.نتیجه گیری: شیب روند لگاریتم غلظت b-hCG (برآورد شده توسط مدل آمیخته رشد) در طول 21 روز اول پس از تخلیه مول, معیار مناسب جهت پیش بینی افراد مبتلا به GTN است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID