مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

157

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فیلوکرون و شاخص های نمو برگ در ارقام نیشکر (.Saccharum officinarum L) در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 61

چکیده

 شناخت شاخص های توسعه و رشد و نمو برگی و مطالعه فیلوکرون ارقام تجاری نیشکر با هدف مدیریت بهتر عملیات زراعی بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور آزمایشی در شرایط مزرعه ای در کشت صنعت نیشکر امیرکبیر واقع در جنوب خوزستان در سال زراعی 96-1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام زراعی نیشکر شاملCP69-1062, CP57-614, CP73-21 بودند. نتایج نشان داد که فیلوکرون تحت تاثیر خصوصیات ارقام قرار داشته و سرعت ظهور برگ در رقم CP57-614 در حد بیشینه و ارقام CP69-1062 و CP73-21 به ترتیب در رده بعدی قرار گرفتند. رقم CP73-21 از ثبات رشد برگ بیشتری برخوردار بود, اما از نظر تعداد و سطح برگ با سایر ارقام برابری نداشت. ارقام نیشکر از نظر صفات سطح برگ و تعداد برگ فعال همبستگی معنی داری داشتند, اما رقم CP69-1062 از ضریب همبستگی بالاتری نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بود. با کاهش دما در پاییز و زمستان, رشد و نمو برگ کاهش و از این لحاظ بیشترین حساسیت به سرما در رقم CP57-614 مشاهده شد. رقم CP69-1062 دارای بیشترین عملکرد ساقه بود, اما ارقام CP73-21 و CP57-614 از نظر خصوصیات کیفی برتر بودند. با توجه به تفاوت های ارقام نیشکر, استفاده از اطلاعات مراحل رشد و نمو برگی این ارقام می تواند مدیریت دقیق تر مزارع بر حسب خصوصیات زراعی هر رقم و افزایش بهره وری استفاده از نهاده ها و تولید عملکرد مطلوب آنها را امکان پذیر نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مکوندی، محمدامین، مسکرباشی، موسی، حسیبی، پیمان، و حمدی، حسن. (1398). ارزیابی فیلوکرون و شاخص های نمو برگ در ارقام نیشکر (.Saccharum officinarum L) در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان. مجله علوم زراعی ایران، 21(1 )، 45-61. SID. https://sid.ir/paper/374751/fa

  Vancouver: کپی

  مکوندی محمدامین، مسکرباشی موسی، حسیبی پیمان، حمدی حسن. ارزیابی فیلوکرون و شاخص های نمو برگ در ارقام نیشکر (.Saccharum officinarum L) در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان. مجله علوم زراعی ایران[Internet]. 1398؛21(1 ):45-61. Available from: https://sid.ir/paper/374751/fa

  IEEE: کپی

  محمدامین مکوندی، موسی مسکرباشی، پیمان حسیبی، و حسن حمدی، “ارزیابی فیلوکرون و شاخص های نمو برگ در ارقام نیشکر (.Saccharum officinarum L) در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان،” مجله علوم زراعی ایران، vol. 21، no. 1 ، pp. 45–61، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/374751/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی