مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش | سال:1390 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 51) | صفحه شروع:60 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

421

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ریسک فاکتور های سرطان پستان با استفاده از تحلیل مدل های درختی

صفحات

 صفحه شروع 60 | صفحه پایان 68

چکیده

 زمینه و هدف: در بسیاری از تحقیقات پزشکی هدف تعیین ریسک فاکتورهای بیماری مورد نظر با توجه به اثرات متقابل آن ها و رده بندی بیماران بر اساس این ریسک فاکتورها است. برای این منظور از مدل های رگرسیون, تحلیل ممیزی و رده بندی استفاده می شود, حال آن که بررسی پیش فرض ها برای این مدل ها در داده های پزشکی اغلب بسیار مشکل خواهد بود. لذا باید از روش های جایگزین استفاده نمود. هدف از این مقاله ارایه روش رده بندی درختی برای بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان است. این روش در سال 1984 توسط بریمن و همکاران تحت عنوان تحلیل رده بندی و رگرسیون درختی عمومیت یافت.روش تحقیق: در این مطالعه از داده های یک مطالعه موردی شاهدی استفاده شده است, که در آن گروه مورد شامل 312 خانم مبتلا به سرطان پستان زیر 40 سال با تشخیص قطعی بر مبنای آسیب شناسی و گروه شاهد شامل 312 خانم زیر 40 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران به علت بیماری غیرنئوپلاستیک و غیرهورمونی بودند. این داده ها با استفاده از مدل های رده بندی درختی و با استفاده از نرم افزار CART تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که متغیرهایی مانند سابقه خانوادگی سرطان پستان, سابقه خانوادگی سرطان تخمدان, سابقه بیماری خوش خیم پستان, سن منارک, وضعیت قاعدگی, عدم فعالیت فیزیکی, قرار گرفتن در معرض حوادث استرس زا, عواملی موثر در ابتلا به سرطان هستند.نتیجه گیری: تعیین ریسک فاکتورها در سرطان پستان اهمیت ویژه ای دارد. روش های رده بندی درختی به دلیل عدم نیاز به برقراری پیش فرض های سخت, ابزاری قدرتمند برای بررسی ریسک فاکتورهاست. همچنین به دلیل شهودی بودن مدل های درختی تفسیر داده ها برای محققین ساده تر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID