Start: 2/1/2023 3:18:37 AMEnd: 2/1/2023 3:18:38 AM >> 745

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,177

دانلود:

301

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی دانشکده های دانشگاه یزد از نظر به کارگیری مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM و TOPSIS فازی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 110

چکیده

 در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش, موسسات آموزش عالی به فرصت مناسب و مهمی دست پیدا کرده اند تا از طریق مدیریت دانش در درون خود, به اهداف و استراتژی هایی که به منظور آنها به وجود آمده اند, دست پیدا کند. ازآنجاکه پایش و ارزیابی سازمان از نظر مؤلفه های مدیریت دانش, پیش نیازی برای برنامه ریزی و پیاده سازی این فعالیت ها به شمار می رود, پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه یزد انجام گرفته است. به این منظور, از پرسشنامه ای در چهارچوب مدل تعالی EFQM بهره برده شده است. این تحقیق, 16 دانشکده دانشگاه یزد را از نظر وضعیت مدیریت دانش در 9 معیار تعیین شده مدل EFQM ارزیابی می کند. به منظور رتبه بندی این دانشکده ها بر اساس معیارهای مذکور, از OPSIS فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که دانشکده های هنر و معماری, شیمی و مکانیک به ترتیب بهترین وضعیت مدیریت دانش و دانشکده های منابع طبیعی, ریاضی و علوم انسانی به ترتیب نامطلوب ترین وضعیت را در مدیریت دانش دارند. اگرچه توجه به بهبود مدیریت دانش در تمامی دانشکده ها به منظور بهبود وضعیت مدیریت دانش در این دانشگاه لازم است اما توجه به دانشکده هایی که در وضعیت نامناسب تری قرار دارند, از اولویت برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی