مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1390 | دوره:13 | شماره:1 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش اعتبار تست شکنندگی اسموتیک تک لوله ای چشمی گلبول های قرمز (NESTROFT) در غربالگری بتا تالاسمی مینور

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 60

چکیده

 زمینه و هدف: تالاسمی متداولترین اختلال تک ژنی است که رهایی از آن از طریق درمان قطعی ممکن نبوده و مستلزم پیشگیری از طریق به کارگیرییک روش قابل اعتماد و کم هزینه برای غربالگری ناقلین و در مرحله بعد ارایه آموزش, مشاوره ژنتیک, تشخیص قبل از تولد و خاتمه انتخابی به زندگی جنین های مبتلا به این اختلال است. هدف از این مطالعه ارزیابی تست اسموتیک تک لوله ای چشمی گلبول های قرمز (NESTROFT) به عنوان یک تست غربالگری در راستای کشف مبتلایان به بتاتالاسمی مینور بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی, تست NESTROFT بر روی 158 نفر متشکل از 51 نفر فرزندان والدینی که حداقل یکی از بچه های آنها دارای بتا تالاسمی ماژور بود, 51 فرد طبیعی و 56 فرد از مبتلایان به فقر آهن انجام شد. داده های حاصل به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی دانت تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بر اساس نتایج, حساسیت و ارزش اخباری منفی تست%100NESTROFTبوده و با توجه به 14 مورد نتیجه مثبت کاذب ناشی از فقر آهن, ویژگی آن 86.9 و ارزش اخباری مثبت تست %78.5 می باشد. نتیجه گیری: تست NESTROFTدر عین کم هزینه بودن و سهولت انجام, حساسیت بالایی برای کشف بتا تالاسمی مینور داشته و می توان از آن در کشورهای در حال توسعه با منابع اقتصادی و تکنیکی محدود از قبیل ایران در مقیاس وسیع جهت غربالگری توده ای استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID