مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فنون ادبی
سال:1396 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 19)
صفحه شروع:17 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 32

چکیده

 تحلیل ساختاری زمان, یکی از رویکردهای جدید در حوزه نقد ادبی به حساب می آید که دریافتی جامع از ابعاد زیبایی شناختی و نظام نحوی حاکم بر داستان ها ارائه می کند. ژنت از جمله نظریه پردازانی است که با تاکید بر عنصر زمان, به بررسی مناسبات و روابط زمانی در متون روایی بر اساس مفاهیم نظم, تداوم و بسامد می پردازد. این جستار در پی آن است که با بررسی آخرین رمان احمد محمود, «درخت انجیر معابد» بر اساس نظریه ژنت, چگونگی ساختار زمانی در این روایت را با شیوه ای تحلیلی- استنباطی واکاوی کند.برآیند این واکاوی نشان می دهد که نویسنده با بنانهادن طرح روایت بر ساختاری غیرخطی, داستانی مدرن خلق می کند که عنصر زمان در آن نقشی اساسی دارد. تداعی های آگاه یا نیمه آگاه, منطبق با مولفه های جریان سیال ذهن که از طریق همسانی مکانی یا کلامی روی می دهد, موجب بازگشت های مکرر زمانی به گذشته می شود. کارکرد اغلب این گذشته نگری ها, رفع پیچیدگی متن, اشاره به گذشته اشخاص و یا بازگشایی گره های داستانی است. بررسی تداوم داستان نشان می دهد نویسنده به خصوص در زمان گذشته, داستان را با شتاب به پیش می برد و به اقتضای طرح داستان, گاه با حذف و تلخیص بر سرعت روایت می افزاید, گاهی با صحنه نمایشی و توصیف, به تفصیل رویدادها را شرح می دهد. انواع بسامد مفرد, مکرر و بازگو در داستان کارکرد دارد و کانون روایت, سوم شخص و دانای کل است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی