video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,070

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حذف زیستی اسید فتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 60

چکیده

اسیدفتالیک یکی از آلاینده های آلی سمی میباشد که از طریق صنایع مختلف به محیط وارد میشود. حذف زیستی این آلاینده قبل از تخلیه فاضلاب میتواند نقش مهمی را در حفظ محیط زیست و سلامت انسانها ایفا نمایند. سیستمSBR؛(Sequencing Batch Reactor) به دلیل توانایی آن در حذف آلاینده های فاضلاب خانگی و صنعتی مورد توجه میباشد. در این پژوهش سیستم SBR در دو زمان ماند هیدرولیکی 24 و 48 ساعت جهت حذف بیولوژیکی اسیدفالیک با حجم راکتور 7 لیتر استفاده شد که COD کل ورود به سیستم 1000 میلی گرم در لیتر با گلوکز تنظیم شده است. غلظت اسیدفتالیک ورودی به سیستم 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200 و 500 میلی گرم در لیتر میباشد. BOD5,COD و غلظت اسیدفتالیک (با استفاده از دستگاه HPLC-UV در طول موج 200mm) پساب اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان داد که اسیدفتالیک در هر دو زمان ماند هیدرولیکی توسط سیستم SBR حذف شده (بیش از 95%) اما حذف آن در زمان ماند هیدرولیکی 48 ساعت بیشتر است. چنانچه غلظت اسیدفتالیک ورودی کمتر از 200 میلی گرم در لیتر باشد زمان ماند هیدرولیکی 24 ساعت و بیشتر از 200 میلی گرم در لیتر 48 ساعت توصیه می شود. میزان بارگذاری مجاز در زمان ماند هیدرولیکی 24 ساعت 200g/m3.d ودر زمان ماند هیدرولیکی 48 ساعت 500g/m3.d پیشنهاد میگردد. غلظت اسیدفتالیک در لجن 200 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پیرصاحب، مقداد، مصداقی نیا، علیرضا، ناصری، سیمین، و ندافی، کاظم. (1382). بررسی حذف زیستی اسید فتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 11(ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4))، 56-60. SID. https://sid.ir/paper/372858/fa

  Vancouver: کپی

  پیرصاحب مقداد، مصداقی نیا علیرضا، ناصری سیمین، ندافی کاظم. بررسی حذف زیستی اسید فتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد[Internet]. 1382؛11(ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)):56-60. Available from: https://sid.ir/paper/372858/fa

  IEEE: کپی

  مقداد پیرصاحب، علیرضا مصداقی نیا، سیمین ناصری، و کاظم ندافی، “بررسی حذف زیستی اسید فتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، vol. 11، no. ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)، pp. 56–60، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/372858/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی