مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,805

دانلود:

398

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 52

چکیده

 سابقه و هدف: سندرم تونل کارپ یکی از شایعترین سندرمهای فشاری بوده است که درمانهای متعددی برای آن پیشنهاد شده است. هدف مطالعه حاضر برای مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر بر درمان سندرم تونل کارپ است. مواد و روشها: 50 بیمار (90 مچ) مبتلا به سندرم تونل کارپ خفیف یا متوسط با تشخیص الکترودیاگنوستیک در مطالعه شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی در یکی از گروه های مطالعه, اولتراسوند درمانی یا لیزر درمانی قرار گرتفند. اولتراسوند درمانی, شامل 15 جلسه 15 دقیقه ای درمان اولتراسوند (MHz1, 1 W/cm2 منقطع 1:4) روی منطقه تونل کارپ و لیزر درمانی, شامل 15 جلسه درمان لیزر (9 ژول, nm830) روی 5 نقطه مسیر عصب مدیان در کانال کارپ بود. اندازه گیری درد بیمار توسط VAS, ارزیابی الکترونوروگرافی (نظیر تاخیر انتهایی حرکتی و حسی, آمپلی تود پنانسیلهای حرکتی و حسی) و اندازه گیری قدرت گرفتن دست و گرفتن بین انگشت شست و کوچک توسط دینامومتر در سه مرحله 1) قبل از درمان, 2) بعد از اتمام جلسات درمانی و 3) چهار هفته بعد از پایان درمان جهت ارزیابی پایداری انجام شد.یافته ها: اثرات بهبودی اولتراسوند درمانی به طور معنی داری بهتر از لیزر درمانی بود, که شامل بهبودی تاخیر حرکتی و آمپلی تود پتانسیلهای حرکتی (P<0.01), قدرت بین انگشت شست و کوچک (P<0.0001) و تسکین درد (P<0.0001) بود. اثرات ایجاد شده بعد از 4 هفته همچنان پایدار بودند. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج بیانگر تاثیر مثبت هر دو روش درمانی بود؛ اما با درمان اولتراسوند, نتایج بهتر از درمان با لیزر بود. یافته ها بیانگر اثرات رضایت بخش اولتراسوند در بیماران مبتلا به سندرم کانال مچ دست نوع خفیف و متوسط بود. با توجه به مشاهده برخی اثرات مفید لیزر درمانی, تحقیقات بیشتر در زمینه ترکیب این دو نوع درمان ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بختیاری، امیرهوشنگ، و رشیدی پور، علی. (1382). مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ. کومش، 5(2-1)، 45-52. SID. https://sid.ir/paper/37009/fa

  Vancouver: کپی

  بختیاری امیرهوشنگ، رشیدی پور علی. مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ. کومش[Internet]. 1382؛5(2-1):45-52. Available from: https://sid.ir/paper/37009/fa

  IEEE: کپی

  امیرهوشنگ بختیاری، و علی رشیدی پور، “مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر درمانی کم توان بر روند التیام سندرم تونل کارپ،” کومش، vol. 5، no. 2-1، pp. 45–52، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/37009/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی