مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,128

دانلود:

264

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دو ابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

صفحات

 صفحه شروع 347 | صفحه پایان 355

چکیده

 سابقه و هدف: از سیستم طبقه بندی شدت بیماری ها به شکل وسیع برای پیش بینی میزان مرگ بیمارانی که با تشخیص های مختلف در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند, استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از APACHE IV و SAPS II انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی, تمامی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دو مرکز آموزشی درمانی شهر مشهد طی 3 ماه به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات 150 بیمار با استفاده از پرسش نامه مشخصات دموگرافیک, ابزارAPACHE IV  و SAPS II جمع آوری شد و با روش های استاندارد تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان مرگ بیماران بستری 33.3 درصد بود. میانگین و انحراف معیار APACHE IV در بیمارانی که زنده مانده بودند و در بیمارانی که فوت شده بودند به ترتیب 51.60±20.23 و 77.96±19.38 بود (p=0.001). میزان مرگ پیش بینی شده با استفاده از APACHE IV, 22.61 و با SAPS II, 27.17 درصد بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که به ازای یک واحد افزایش در میزان مرگ پیش بینی شده بر اساس نمره APACHE IV, شانس مشاهده مرگ به میزان 8 درصد افزایش یافته بود (OR=1.082) در حالی که به ازای یک واحد افزایش در میزان مرگ پیش بینی شده بر اساس نمره SAPS II, شانس مشاهده مرگ به میزان 4 درصد افزایش یافته بود (OR=1.048).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که APACHE IV وSAPS II  قادر به پیش بینی میزان مرگ ومیر در بخش مراقبت های ویژه خواهند بود اما APACHE IV ابزار موثرتر و مفیدتری بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  نوروزی، ک.، و مشمول، ز.، و دالوندی، ا.، و سلیمانی، م. (1394). مقایسه دو ابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. کومش, 16(3 (پیاپی 55)), 347-355. https://sid.ir/paper/36818/fa

  Vancouver: کپی

  نوروزی کیان، مشمول زهره، دالوندی اصغر، سلیمانی محمدعلی. مقایسه دو ابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. کومش. 1394 [cited 2023January30];16(3 (پیاپی 55)):347-355. Available from: https://sid.ir/paper/36818/fa

  IEEE: کپی

  نوروزی، ک.، مشمول، ز.، دالوندی، ا.، سلیمانی، م.، 1394. مقایسه دو ابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. کومش, [online] 16(3 (پیاپی 55)), pp.347-355. Available: https://sid.ir/paper/36818/fa.