Start: 2/5/2023 3:21:19 PMEnd: 2/5/2023 3:21:20 PM >> 635

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

488

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ژن های تنظیم کننده مرگ برنامه ریزی شده سلولی در یومتازوآی ابتدایی

نویسندگان

معتمدی مینا

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در این تحقیق برای اولین بار به شناسایی, استخراج و بررسی بیان ژن های محافظ سلولی (لایف گارد) در هیدر آب شیرین Hydra Vulgaris پرداخته شده است. بدین منظور, 100 عدد از پولیپ های هیدر آب شیرین پرورش یافته برای استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفتند و جهت تکثیر ژن های مورد نظر پرایمر های خاص طراحی و واکنش PCR صورت گرفت. پس از تکثیر ژن های محافظ سلولی, به منظور بررسی محل بیان این ژن ها, از تکنیک هیبریداسیون درجا با استفاده از دیگوکسیژنین استفاده شد. نتایج نشان داد که سه توالی از ژن های محافظ سلولی به نام های محافظ سلولی-4 و دو هومولوگ از محافظ سلولی-1 بی مهرگان در هیدر وجود دارد. هیبریداسیون درجا نشان داد که mRNA محافظ سلولی-4 در لایه اندودرم پولیپ در مراحل مختلف جوانه زدن مشاهده می شود. همچنین, این ژن در زمان تولید مثل غیر جنسی و مراحل مختلف تخمک زایی در تخمدان پولیپ ماده بیان می گردد. درخت فیلوژنی مشخص نمود که ژن های محافظ سلولی در ساده ترین جانور حقیقی به صورت تثبیت شده وجود دارد و از آنجایی که مکانیسم مرگ برنامه ریزی شده سلولی در گامت زایی هیدر (تولید تخمک و اسپرم) نقش دارد, بیان ژن محافظ سلولی-4 به عنوان ژن محافظ سلول در محل هایی که مرگ برنامه ریزی شده سلولی نقش ایفا می کند, منطقی به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی