video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

355

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص های زمانی خدمات پزشکی اورژانس

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 54

چکیده

 زمینه و هدف: زمان یک عامل اصلی تعیین کننده شانس بقا در بیماران ترومایی می باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص های زمانی خدمات پزشکی اورژانس انجام شد. روش بررسی: در مطالعه ای از نوع کارآزمایی میدانی شاهد دار تصادفی شده 60 نفر از تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی به روش تخصیص تصادفی طبقه ای به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. آموزش برنامه مدیریت تروما پیش بیمارستانی تدوین شده بر اساس استانداردهای موجود کشوری و جهانی طی دو روز فشرده با تلفیقی از روش های آموزشی سخنرانی و شبیه سازی در گروه آزمون اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک و فرم استاندارد گزارش مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی بود. میانگین شاخص های زمانی قبل, بعد و یک ماه بعد از انجام مداخله در دو گروه استخراج شد. تحلیل داده ها با نرم افزار 19 SPSS و توسط آزمون های تی مستقل, آنالیز واریانس تکرار شده و تست تعقیبی بن فرونی صورت گرفت. یافته ها: میانگین زمان صحنه در گروه آزمون یک ماه بعد از مداخله به طور معناداری کمتر از میانگین زمان صحنه در گروه شاهد بود (0. 05p=). همچنین میانگین و انحراف از معیار زمان صحنه در گروه آزمون از5. 5± 17. 6دقیقه قبل از مداخله به 3. 8± 12دقیقه یک ماه بعد از مداخله کاهش یافت که ازنظر آماری کاهش معناداری داشت (0. 001p<). نتیجه گیری: اجرای برنامه تمرینی مدیریت تروما می تواند منجر به کاهش زمان صحنه در اورژانس پیش بیمارستانی گردد. بنابراین, با توجه به نقش کاهش زمان صحنه در پیش آگهی مصدومان ترومایی ادغام آموزش دوره ای برنامه تمرینی مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مقرب، مرضیه، شریف زاده، غلامرضا، حسینی، سیدمحمدرضا، باذلی، جواد، و اسماعیل زاده، محمدحسین. (1398). تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص های زمانی خدمات پزشکی اورژانس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(3 (مسلسل 101) )، 43-54. SID. https://sid.ir/paper/366399/fa

Vancouver: کپی

مقرب مرضیه، شریف زاده غلامرضا، حسینی سیدمحمدرضا، باذلی جواد، اسماعیل زاده محمدحسین. تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص های زمانی خدمات پزشکی اورژانس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان[Internet]. 1398؛24(3 (مسلسل 101) ):43-54. Available from: https://sid.ir/paper/366399/fa

IEEE: کپی

مرضیه مقرب، غلامرضا شریف زاده، سیدمحمدرضا حسینی، جواد باذلی، و محمدحسین اسماعیل زاده، “تأثیر آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بر شاخص های زمانی خدمات پزشکی اورژانس،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، vol. 24، no. 3 (مسلسل 101) ، pp. 43–54، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/366399/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی