مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند
سال:1397 | دوره:13 | شماره:5 (ویژه نامه)
صفحه شروع:564 | صفحه پایان:575

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان

صفحات

 صفحه شروع 564 | صفحه پایان 575

چکیده

 اهداف امروزه به دلیل بالارفتن امید به زندگی به پدیده سالمندی بیش از پیش توجه می شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان بیشتر از 60 سال انجام گرفت. مواد و روش ها طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد بیشتر 60 سال ساکن در سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1396 بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسش نامه کیفیت خواب پتزبورگ, پرسش نامه خلاصه شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و آزمون استروپ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها یافته ها نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی ها 576/6± 47/66 و متغیرهای کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب 41/21± 95/73 و 36/6± 55/5 و میانگین و انحراف استاندارد کارت های استروپ, شامل خطا 52/8± 54/6, صحیح 37/7± 48/94, واکنش 33/61± 56/121 و تداخل 08/58± 44/50 است. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین عملکرد در آزمون استروپ و نحوه توجه با کیفیت خواب و کیفیت زندگی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد (01/0>P) و نحوه عملکرد توجه در آزمون استروپ قادر به پیش بینی کیفیت خواب (000/0>P, 351/0=B) و کیفیت زندگی (001/0>, P 803/0=B) است. نتیجه گیری نتیجه پژوهش نشان داد بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد توجه در آزمون استروپ رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به این یافته ها می توان با برگزاری کلاس های آموزشی و انجام گروه درمانی های مختلف میزان عملکرد توجه را در سالمندان بهبود بخشید تا بدین وسیله به طور غیرمستقیم میزان کیفیت زندگی را افزایش داد و کیفیت خواب را بهبود بخشید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی