مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 250

چکیده

 تولید موفق بذر ذرت (Zea mays L. ) نیازمند هم نوایی کامل مراحل نموی لاین های اینبرد والدینی با شرایط محیطی است. مدل های شبیه سازی رشد و نمو می توانند با شبیه سازی زمان رخداد این مراحل نموی در مدیریت ایجاد این هم نوایی نقش کلیدی داشته باشند. به منظور ارزیابی توانایی مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize در شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت, آزمایشی با پنج تاریخ کاشت و چهار تراکم بوته به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 93-1392 در کرج اجرا شد. در این آزمایش, زمان رسیدن به هر یک از مراحل فنولوژیک لاین اینبرد B73 ذرت به عنوان والد مادری هیبرید سینگل کراس 704, شامل سبز گیاهچه (VE), پیدایش آغازه تاسل (TI), گل دهی یا پیدایش سیلک (R1), پایان تلقیح (R2) و رسیدگی فیزیولوژیک (R6) اندازه گیری و سپس با استفاده از روش برآورد درستنمایی غیرقطعی تعمیم یافته توسط نرم افزار GLUE, ضرایب ژنتیکی مورد استفاده در مدل یعنی P1, P2, P5 و PHINT برای لاین اینبرد B73 تعیین شدند. این مقادیر به ترتیب برابر با 307, 33/0, 970 و 70 برآورد شدند. بررسی ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (nRMSE) برای اعتبارسنجی مدل برای پنج مرحله رشدی گیاه به ترتیب 857/7, 14, 141/7, 607/3 و 687/2 به دست آمد که نشان می دهد مدل می تواند با استفاده از ضرایب جدید, مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت را به خوبی شبیه سازی کند. در کل, نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل CERES-Maize که برای شبیه-سازی ارقام هیبرید ایجاد شده است, فقط در صورت استفاده از ضرایب ژنتیکی ویژه هر لاین اینبرد می تواند برای شبیه-سازی تولید بذر هیبرید از لاین های اینبرد مادری, کارایی و دقت لازم را داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی، محمد، زواره، محسن، حمیدی، آیدین، هوگنبوم، گریت، و زارع مهرجردی، محمد. (1397). شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize. تحقیقات غلات، 8(2 )، 239-250. SID. https://sid.ir/paper/366005/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی محمد، زواره محسن، حمیدی آیدین، هوگنبوم گریت، زارع مهرجردی محمد. شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize. تحقیقات غلات[Internet]. 1397؛8(2 ):239-250. Available from: https://sid.ir/paper/366005/fa

  IEEE: کپی

  محمد رحمانی، محسن زواره، آیدین حمیدی، گریت هوگنبوم، و محمد زارع مهرجردی، “شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت با استفاده از مدل DSSAT-CSM-CERES-Maize،” تحقیقات غلات، vol. 8، no. 2 ، pp. 239–250، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/366005/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی