مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

325

دانلود:

167

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان

صفحات

 صفحه شروع 1130 | صفحه پایان 1139

چکیده

 مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش میزان اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمان سرطان شهر کرمان سال 1391 انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تعداد 26 نفر از افراد مبتلا به انواع سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی به روش نمونه گیری در دسترس پس از مصاحبه بالینی انتخاب و در دو گروه 13 نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس همه 26 نفر به وسیله پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر مورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش 11 جلسه دو ساعته در مداخلات گروه درمانی معنوی و شناختی شرکت کردند, ولی گروه کنترل هیچ مداخله درمانی را دریافت نکردند. در پایان دوباره ابزار پژوهش بر روی همه افراد گروه نمونه اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان دادند که درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان موثر بوده است (p£0.001).نتیجه گیری: درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی شناختی می تواند اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان را کاهش دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.