video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی گونه های Fasciola در استان های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش های مولکولی و ریخت شناسی

صفحات

 صفحه شروع 601 | صفحه پایان 607

چکیده

 مقدمه: Fasciolosis یک بیماری انگلی است که توسط گونه های Fasciola hepatica, Fasciola gigantica و Fasciola حد واسط ایجاد می گردد. این بیماری, در طیف گسترده ای از گونه های پستانداران نظیر انسان در سراسر جهان شیوع یافته است. روش Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP), یکی از بهترین روش ها: ی تشخیص گونه های Fasciola در نقاطی است که دو گونه ی Fasciola hepatica و Fasciola gigantica در دام های اهلی وجود دارند. روش ها: در این مطالعه, کرم های Fasciola از کشتارگاه های چهار استان غرب کشور ایران جمع آوری گردید. گونه های انگلی, با استفاده از روش ها: ی ریخت شناسی و مولکولی شناسایی شدند. از 715 راس دام (گاو و گوسفند) مورد بررسی, 92 راس کبد آلوده به کرم بالغ Fasciola داشتند. 18 کرم بالغ از نظر ریخت سنجی بررسی شدند و از تخم این کرم ها, استخراج DNA صورت گرفت. قطعه ای از ژنوم نواحی ITS1, 5. 8S, ITS2 تکثیر و با استفاده از آنزیم TasI, آزمون PCR-RFLP روی قطعات تکثیر یافته انجام شد. یافته ها: در مجموع, 178 کرم بالغ Fasciola از کبدهای آلوده ی گاو و گوسفند جداسازی گردید. طی بررسی که در فصل بهار سال 1396 انجام شد, بیشترین و کمترین آلودگی به ترتیب مربوط به استان ایلام (گاو 57/28 درصد) و استان خوزستان (گوسفند 26/8 درصد) گزارش گردید. آنزیم TasI در Fasciola hepatica سه قطعه ی به طور تقریبی 427, 360 و 117 جفت باز و Fasciola gigantica, سه قطعه ی به طور تقریبی 360, 220 و 117 جفت باز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد ایجاد کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها: ی این مطالعه, اندازه گیری های میکروسکوپی می تواند برای توصیف میکروسکوپیک گونه های Fasciola کافی باشد, اما استفاده از روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم TasI ساده تر, سریع تر و دقیق تر می باشد. استفاده از روش PCR-RFLP و نشانگر ژنتیک ITS, جهت شناسایی گونه های Fasciola بسیار مناسب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهرام نژاد، کیا، راضی جلالی، محمدحسین، البرزی، علیرضا، و تابنده، محمدرضا. (1398). شناسایی گونه های Fasciola در استان های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش های مولکولی و ریخت شناسی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(529 )، 601-607. SID. https://sid.ir/paper/365905/fa

  Vancouver: کپی

  بهرام نژاد کیا، راضی جلالی محمدحسین، البرزی علیرضا، تابنده محمدرضا. شناسایی گونه های Fasciola در استان های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش های مولکولی و ریخت شناسی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1398؛37(529 ):601-607. Available from: https://sid.ir/paper/365905/fa

  IEEE: کپی

  کیا بهرام نژاد، محمدحسین راضی جلالی، علیرضا البرزی، و محمدرضا تابنده، “شناسایی گونه های Fasciola در استان های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش های مولکولی و ریخت شناسی،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 37، no. 529 ، pp. 601–607، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/365905/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی