مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

269

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار, تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن, رفتار خانوار در زیربخش های مصرف, انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متاثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق, سری زمانی فصلی دوره 1393-1368 است. در ابتدا, شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه شده اند. سپس, با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف, گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد, اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی, از یک سو, مخارج سرمایه گذاری, مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر, هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه, شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس, متغیرهای سرمایه گذاری و تورم, بیشترین تاثیرپذیری را از تحریم ها دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کیومرثی، مسعود، احمدی شادمهری، محمدطاهر، سلیمی فر، مصطفی، و ابریشمی، حمید. (1398). بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 24(79 )، 33-66. SID. https://sid.ir/paper/365766/fa

  Vancouver: کپی

  کیومرثی مسعود، احمدی شادمهری محمدطاهر، سلیمی فر مصطفی، ابریشمی حمید. بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1398؛24(79 ):33-66. Available from: https://sid.ir/paper/365766/fa

  IEEE: کپی

  مسعود کیومرثی، محمدطاهر احمدی شادمهری، مصطفی سلیمی فر، و حمید ابریشمی، “بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 24، no. 79 ، pp. 33–66، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/365766/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی