مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,239

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و میزان همخوانی آن با شناخت والدین

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 مقدمه و هدف:  مطالعه شخصیت افراد به منظور پیش بینی رفتار در روانشناسی جایگاهی ویژه دارد. هدف از این تحقیق شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و تعیین میزان همخوانی در نگرش آنها با نگرش اولیاء ایشان می باشد. مواد و روش کار : در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی  الگوهای شخصیتی 400 نوجوان دختر و پسر   12 تا 18 ساله شهر یاسوج به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنک  در سال 1382 مورد ارزیابی قرار گرفت . سپس این پرسشنامه به وسیله  400 تن از والدین این دانش آموزان  از طریق تکمیل پرسشنامه به وسیله آزمودنی و مصاحبه انجام شد. انتخاب نمونه به صورت خوشه ای و تصادفی ساده در مناطق سه گانه شهر یاسوج می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری غیر پارامتری مانند ویلکاکسون و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها : میزان همخوانی نگرش نوجوانان و والدین آنها در مورد الگوهای شخصیتی در کل ضعیف تا متوسط برآورد شد . در حیطه مشکل در برقراری ارتباط با دیگران بیشترین درصد در دختران دوره راهنمایی (6/70 درصد),  در حیطه تمایل به پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی (8/45 درصد) , در حیطه تمایل به کارهای ماجراجویانه پسران دوره دبیرستانی(4/71 درصد), در حیطه رعایت نظم و انضباط در دختران دوره راهنمایی ( 3/68 درصد) , در زمینه رعایت حقوق دیگران دختران دوره راهنمایی (3/58 درصد) و در زمینه اضطراب و نگرانی  در دختران دوره دبیرستان (1/83 درصد) بود . بحث و نتیجه گیری : متوسط میزان برون گرایی دانش آموزان  کمتر از میانگین مطالعات پیشین بود, ولی در زمینه مقیاس های دیگر مانند ؛ روان پریشی , روان رنجوری و دروغ سنجی بالاتر از میانگین  تحقیقات دیگر بود . از متغیرهای مورد بررسی فقط بی سوادی مادر تاثیر معنی داری بر مقیاس های برون گرایی داشت  یعنی کودکان مادران بی سواد کمتر برون گرا بودند . بنابراین پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه  صورت گیرد تا به عنوان راهنمایی کوچک برای اولیاء و مربیان مدارس مورد استفاده قرار گیرد .  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، صدیقه، کامکار، علی، پورمحمودی، عزیزاله، و ظریفی، عبدالواحد. (1383). شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و میزان همخوانی آن با شناخت والدین. ارمغان دانش، 9(36)، 65-74. SID. https://sid.ir/paper/365555/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی صدیقه، کامکار علی، پورمحمودی عزیزاله، ظریفی عبدالواحد. شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و میزان همخوانی آن با شناخت والدین. ارمغان دانش[Internet]. 1383؛9(36):65-74. Available from: https://sid.ir/paper/365555/fa

  IEEE: کپی

  صدیقه ابراهیمی، علی کامکار، عزیزاله پورمحمودی، و عبدالواحد ظریفی، “شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و میزان همخوانی آن با شناخت والدین،” ارمغان دانش، vol. 9، no. 36، pp. 65–74، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/365555/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی