مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات مدیریت راهبردی
سال:1394 | دوره:6 | شماره:22
صفحه شروع:219 | صفحه پایان:237

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه صادرات با ارتقاء توانمندی های بازاریابی

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 237

چکیده

 ظرفیت بالقوه موجود و قیمت های قابل رقابت ازجمله عواملی هستند که بر جذابیت حضور تولیدات ایرانی و به خصوص محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی افزوده است. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده ضمن تبیین مفهوم توانمندی های بازاریابی, تأثیرپذیری آن از عوامل محیطی داخلی – خارجی و نوع محصول در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها ماهیت توصیفی-پیمایشی دارد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات, پرسش نامه و روش مورد استفاده جهت سنجش فرضیات تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده ضمن تأیید تأثیر متغیرهای قیمت گذاری, توسعه کالاهای جدید, مدیریت کانال توزیع, مدیریت تحویل, خدمات پس از فروش و ارتباطات بازاریابی به عنوان عوامل زیرمجموعه توانمندی های بازاریابی, اثرگذاری نوع محصول و محیط خارجی را نیز بر آن می پذیرد. با این حال در بین عوامل محیطی, تأثیر محیط داخلی را بر توانمندی های بازاریابی, کمتر از سطح اطمینان معمول 95 درصد معنا دار گردید که نشان دهنده تأثیر بیشتر نوع محصول به نسبت عوامل محیطی سازمان در ارتقا توانمندی بازاریابی بین المللی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.