video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,004

دانلود:

324

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلو ل های سرطانی رده K562 (لوسمی میلوئید مزمن) اثر هیدرالازین بر سلول های K562

صفحات

 صفحه شروع 670 | صفحه پایان 680

کلیدواژه

DNA متیل ترانسفراز (DNMT)Q1

چکیده

 مقدمه: امروزه سرطان به عنوان دومین عامل مرگ ومیر در جهان محسوب می شود و لوسمی یکی از مهلک ترین انواع سرطان ها می باشد. لوسمی میلوئید مزمن (CML) از شناخته شده ترین انواع لوسمی هست. داروی هیدرالازین از گروه دارویی کاردیوواسکولار است که امروزه با شناخت اثرات مهاری آن بر روی DNA متیل ترانسفراز, این دارو به عنوان عامل مهاری در تکثیر سلول های سرطانی مدنظر محققان قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر داروی هیدرالازین بر روی رشد سلول های رده K562 انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی ابتدا سلول های K562 کشت داده شدند. سپس غلظت های 20, 40, 60 و 80 میکرومولار از داروی هیدرالازین تهیه و سلو ل های K562 به مدت 48, 24 و 72 ساعت تیمار شدند. خاصیت سیتوتوکسیته این دارو توسط روش رنگ سنجی MTT سنجیده شد. همچنین برای بررسی وقوع آپوپتوز از الکتروفورز DNA سلول های تیمار شده و رنگ آمیزی هوخست استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون ANOVA انجام شد.نتایج: آزمون MTT نشان دهنده خاصیت سیتوکسیک داروی هیدرالازین بود. مهار رشد سلول ها توسط بالاترین غلظت از داروی هیدرالازین (80 میکرومولار) و 72 ساعت بیشترین میزان بود. غلظت IC50 داروی هیدرالازین 81 میکرومولار به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از الکتروفورز DNA و رنگ آمیزی Hoescht وقوع آپوپتوز در سلول های تیمار شده را تائید کرد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که داروی هیدرالازین باعث القاء مرگ سلولی از طریق آپوپتوز می شود و این اثر به صورت وابسته به غلظت دارو و زمان تیمار است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری بر روی تاثیرات این دارو در مدل های حیوانی و انسانی انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دده خانی، سونیا، پاژنگ، یعقوب، و ایمانی، مهدی. (1396). بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلو ل های سرطانی رده K562 (لوسمی میلوئید مزمن) اثر هیدرالازین بر سلول های K562. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(8 )، 670-680. SID. https://sid.ir/paper/36545/fa

  Vancouver: کپی

  دده خانی سونیا، پاژنگ یعقوب، ایمانی مهدی. بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلو ل های سرطانی رده K562 (لوسمی میلوئید مزمن) اثر هیدرالازین بر سلول های K562. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد[Internet]. 1396؛25(8 ):670-680. Available from: https://sid.ir/paper/36545/fa

  IEEE: کپی

  سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، و مهدی ایمانی، “بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلو ل های سرطانی رده K562 (لوسمی میلوئید مزمن) اثر هیدرالازین بر سلول های K562،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، vol. 25، no. 8 ، pp. 670–680، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/36545/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی