مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه مطالعات مرزی | سال:1398 | دوره:7 | شماره:1 (مسلسل 23) | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:65

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 65

چکیده

 زمینه و هدف: مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت های طبیعی و انسانی غنی, از بسیاری جهات توسعه یافته به حساب نمی آید. آمایش سرزمینی به عنوان دانشی میان رشته ای, تلاش می کند تا با ایجاد ارتباط و تناسب میان مولفه های انسان, فضا و فعالیت, به تحقق توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش تلاش می کند تا راهبردهای توسعه پایدار مرزی در استان آذربایجان غربی را با نگاه امنیتی بررسی نماید. روش: این پژوهش پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت های امنیتی مناطق مرزی استان آذربایجان غربی به کمک روش دلفی و با کمک 20 نفر خبرگان انتظامی, با تلفیق SWOT و AHP راهبردهای توسعه را شناسایی نموده است. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد در شرایط فعلی, مناسب ترین راهبردها توسعه در استان آذربایجان غربی به ترتیب عبارتند از: راهبردهای محافظه کارانه, راهبرد های تدافعی, راهبردهای رقابتی و راهبردهای تهاجمی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID