مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته | سال:1381 | دوره:4 | شماره:2 (پیاپی 13) | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط مواد مغذی ماکرونوترینت با فاکتورهای بیوشیمیایی شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد

نویسنده

هرمزی مریم

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 12

چکیده

 بهترین تغذیه برای رشد و تکامل شیرخواران سالم, تغذیه با شیر مادر است بررسی ها نشان داده است که شرایط محیطی در غلظت خیلی از ترکیبات بیوشیمیایی شیر مادر نقش اساسی دارد, یکی از عوامل مهم در این زمینه رژیم غذایی مادر است. در این مطالعه که از نوع توصیفی ـ تحلیلی بود, رژیم غذایی و ترکیبات بیوشیمیایی شیر 104 مادر شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد آنالیز و ارتباط بین عوامل مورد نظر بررسی شد.نتایج تحقیق نشان دهنده عدم ارتباط بین مصرف چربی, کربوهیدرات, پروتئین, کلسیم, فسفر, سدیم و پتاسیم با غلظت این ترکیبات در شیر مادران بود. بین مصرف قند و وزن مادر با غلظت چربی شیر, و بین مصرف پروتئین و کلسیم با غلظت اوره شیر و همچنین بین مصرف کلسترول و غلظت پتاسیم شیر همبستگی مثبتی وجود داشت.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر تغذیه بر ترکیبات بیوشیمیایی شیر, تاثیری آنی نیست بلکه تاثیری مزمن و طویل المدت است. ذخائر مواد مغذی بدن مادر از یک سو و تغییرات متابولیکی در مادران که میزان جذب مواد مغذی از دستگاه گوارش را افزایش داده از سوی دیگر باعث حفظ ترکیبات بیوشیمیایی شیر در حد مطلوب و مورد نیاز نوازد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID