مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه آموزش در علوم پزشکی | سال:1399 | دوره:13 | شماره:37 | صفحه شروع:52 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تدریس با کیفیت

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 64

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش, واکاوی شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تدریس با کیفیت است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است؛ به همین منظور, تعداد 12 نفر از خبرگان آموزش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش, از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه شوندگان) و روش چند سویه نگری منابع داده ها و برای محاسبه پایایی کدگذاری های انجام شده, از روش های پایایی باز آزمون و پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو کدگذار) استفاده گردید. پس از پیاده سازی محتوای مصاحبه ها و تحلیل مقدماتی آن ها, کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله های اصلی کدهای مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. درنهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد, انتخاب گردید. درنتیجه این مطالعه شایستگی های اعضای هیات علمی برای تدریس با کبفت مشخص گردید که به اعتقاد خبرگان آموزش دانشگاهی, برای حصول کیفیت در تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها؛ توجه به شایستگی های حرفه ای, تخصصی, اجتماعی-ارتباطی, اخلاقی, علاقه مندی به تدریس و ویژگی های شخصیتی از اهمیت برخوردار می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID