video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

311

دانلود:

305

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی

صفحات

 صفحه شروع 371 | صفحه پایان 387

چکیده

 زمینه و اهداف: افزایش روند مصرف غذاهای آماده در بین نوجوانان یکی از چالش های برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه سلامت عمومی است. شناخت الگوهای رفتاری و استفاده از مداخلات مناسب یکی از راه های اثرگذاری و تغییر در این الگوها است. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان متوسطه اول شهر یاسوج صورت گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه تکوینی بوده و از رویکرد تحقیق ترکیبی استفاده کرده است. گردآوری داده ها در مرحله کمی, با استفاده از پرسشنامه استاندارد دانش, نگرش, رفتار در بازاریابی اجتماعی, و در مرحله کیفی به کمک بحث گروهی متمرکز انجام شده است. در گام بعد, برای تجزیه و تحلیل ترکیبی داده ها, در فاز کمی از تحلیل همبستگی و در فاز کیفی مطالعه از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این دو مرحله نرم افزارهای SPSS 22 و MAXQDA 2018 مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها: در مرحله کمی علاوه بر تعیین مشخصات جمعیت شناختی, نگرشی و رفتاری, رابطه این متغیرها با مصرف غذاهای آماده شناسایی شده است. یافته ها نشان از رابطه معنادار بین متغیرهای دانش, نگرش؛ (01. p <), جنسیت, تحصیلات و اشتغال مادر؛ (05. p <), با میزان مصرف غذاهای آماده است. در بخش کیفی یافته ها در 20 درون مایه فرعی و پنج درون مایه اصلی شامل موانع, انگیزاننده ها, نقش والدین, نقش مدرسه و کانال های توزیع ارائه شده اند. بحث: با انجام پژوهش تکوینی می توان مداخلات موثری را برای ارتقای سلامت طراحی و پیاده سازی کرد. یافته های حاصل از این مطالعه بینش های ارزشمندی را جهت تغییر الگوی تغذیه ای دانش آموزان در حوزه پایین دستی برای سیاست گذاران و بازاریابان اجتماعی فراهم می سازد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شهادتی، اصغر، و الحسینی المدرسی، سیدمهدی. (1398). پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4 )، 371-387. SID. https://sid.ir/paper/363917/fa

Vancouver: کپی

شهادتی اصغر، الحسینی المدرسی سیدمهدی. پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران[Internet]. 1398؛7(4 ):371-387. Available from: https://sid.ir/paper/363917/fa

IEEE: کپی

اصغر شهادتی، و سیدمهدی الحسینی المدرسی، “پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی،” آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، vol. 7، no. 4 ، pp. 371–387، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/363917/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی