مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر دو هفته شنای وامانده ساز و مکمل سازی کورکومین بر بیومارکرهای آسیب کبدی ناشی از مصرف الکل در رت های نر ویستار

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 24

چکیده

 مقدمه: کورکومین ماده موثره زردچوبه می باشد که به عنوان گیاه دارویی برای درمان برخی بیماریها استفاده می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته شنای وامانده ساز و مکمل سازی کورکومین بر بیومارکرهای آسیب کبدی ناشی از مصرف الکل در رت های نر ویستار است. مواد و روش ها: در این پژوهش32 سر رت نر نژاد ویستار بصورت تصادفی انتخاب و به 4 گروه مساوی کنترل, تمرین, مکمل کورکومین و تمرین-مکمل تقسیم شدند. ابتدا هر 8 ساعت یکبار به مدت 4 روز متناسب با وزن بدن هر رت در تمام گروه ها گاواژ الکل صورت گرفت. سپس دوره ترک آغاز شد. از آن پس دوره تمرین شامل شنای طولانی مدت در آب برای دو گروه تمرین و گروه مکمل تمرین آغاز گردید. برای درمان گروه های مکمل و مکمل-تمرین نیز از کورکومین استفاده شد. در پایان پس از بیهوشی خونگیری از قلب انجام شد. یافته ها: کورکومین اثر معنی داری بر میزان آنزیم های AST (401/0 P=) و ALT (978/0 P= ) و نسبت این دو آنزیم(657/0 p=) نداشت. تمرین باعث کاهش معنی دار میزان AST (022/0 P=) شد اما باعث کاهش معنی دار میزان ALT (759/0 P=) و نسبت این دو آنزیم (225/0 p=) نشد. تعامل تمرین و مکمل نیز یاعث کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم ALT (462/0 P=) و AST (073/0 P=) و نسبت AST/ALT (520/0 P=) نشد. بحث و نتیجه گیری: کاهش نشانگرهای آسیب کبدی در این مطالعه نشان می دهد که تمرین و مصرف کورکومین ممکن است از طریق اثرات محافظتی باعث بهبود اثرات منفی الکل بر کبد و جلوگیری از ابتلا به بیماری کبد چرب الکلی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی