مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: | سال:1398 | دوره:16 | شماره:2 (پیاپی 62) | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر محلول پاشی نانو کلات آهن، پتاسیم و روی بر فعالیت آنزیمی و ارزش غذایی برخی سبزی های برگی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 51

چکیده

 مقدمه: سبزی ها بعنوان یک منبع غذایی کم انرژی ولی سرشار از ترکیبات ضروری و مفید برای سلامت و بهداشت بدن شناخته شده اند که در جوامع امروزی بدلیل زندگی ماشینی و تحرک کم مکمل مناسبی جهت تغذیه برای کاهش مصرف منابع غذایی حیوانی می باشند که حاوی انواع ویتامین ها, کربوهیدرات ها, پروتئین ها, املاح معدنی و سلولز هستند. هدف از این پژوهش ارزیابی برخی از ترکیبات ذکر شده در برخی سبزی های برگی تحت تیمار با نانوکودها می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار شامل دو سطح نانوکلات آهن, پتاسیم و روی (3 و 6 میلی گرم در لیتر), در 3 تکرار انجام گردید. پس از گذشت حدود 4 هفته از زمان کشت بذور در بستر مناسب, محلول پاشی با نانو کلات آهن, پتاسیم و روی به مدت یک هفته هر دو روز یک بار انجام شد. گلدان بدون محلول پاشی به عنوان شاهد بود. صفاتی مانند کلروفیل کل برگ, اسیدآسکوربیک, پروتئین, فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پرکسیداز, آهن, پتاسیم و روی برگ ارزیابی گردید. یافته ها: بیشترین میزان کلروفیل کل و بالاترین میزان اسیدآسکوربیک, در تیمار نانو کلات آهن 6 میلی گرم در لیتر به ترتیب در مرزه و جعفری, بیشترین میزان پروتئین, فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پرکسیداز و محتوای آهن و در تیمار نانو کلات آهن 6 میلی گرم در لیتر در شنبلیله, بیشترین محتوای پتاسیم در تیمار نانو کلات پتاسیم 6 میلی گرم در لیتر در شنبلیله و بیشترین محتوای روی در تیمار نانو کلات روی 6 میلی گرم در لیتر در ریحان بود که تفاوت معنی داری در سطح آماری 1% با تیمار شاهد نشان دادند. نتیجه گیری: تمامی تیمارهای بکاررفته موجب بهبود صفات مورد ارزیابی نسبت به شاهد شدند ولی بیشترین بهبود صفات, در غلظت 6 میلی گرم در لیتر نانو کلات آهن, پتاسیم و روی بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID