مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

827

دانلود:

280

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین گروه گونه های اکولوژیک به روش Anglo-American (مطالعه موردی: منطقه قامیشله مریوان)

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 96

چکیده

 در این مقاله, پوشش گیاهی بر اساس روش بررسی اکولوژیک امریکایی - انگلیسی در منطقه قامیشله مریوان مطالعه شد. در این روش, نمونه هایی از پوشش گیاهی که به عنوان مجموعه ای از گونه های گیاهی تعریف می گردند بر مبنای توزیع شان در کنار یکدیگر, در قالب گروهی در نظر گرفته شدند. روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک با تعداد 76 قطعه نمونه و سطح 256 مترمربع انتخاب گردید. برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک از روش تلفیقی تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis), تحلیل دو طرفه گونه های معرف (Tow Way Indicator Species Analysis) و ضرایب تشابه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در منطقه فوق الذکر 6 گروه گونه ای اکولوژیک وجود دارد. گونه های معرف این گروه ها شامل Quercus libani, Trifolium campestre, Pistacia atlantica, Pyrus syriaca, Quercus infectoria و Teucrium polium است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بصیری، رضا، کرمی، پرویز، اکبری نیا، مسلم، و حسینی، سیدمحسن. (1383). تعیین گروه گونه های اکولوژیک به روش Anglo-American (مطالعه موردی: منطقه قامیشله مریوان) . محیط شناسی، 30(36)، 87-96. SID. https://sid.ir/paper/362357/fa

  Vancouver: کپی

  بصیری رضا، کرمی پرویز، اکبری نیا مسلم، حسینی سیدمحسن. تعیین گروه گونه های اکولوژیک به روش Anglo-American (مطالعه موردی: منطقه قامیشله مریوان) . محیط شناسی[Internet]. 1383؛30(36):87-96. Available from: https://sid.ir/paper/362357/fa

  IEEE: کپی

  رضا بصیری، پرویز کرمی، مسلم اکبری نیا، و سیدمحسن حسینی، “تعیین گروه گونه های اکولوژیک به روش Anglo-American (مطالعه موردی: منطقه قامیشله مریوان) ،” محیط شناسی، vol. 30، no. 36، pp. 87–96، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/362357/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی