مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,115

دانلود:

648

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 90

چکیده

 مقدمه و هدف: عقب ماندگی ذهنی مرض یا بیماری نیست بلکه یک پدیده پیچیده ذهنی بوده که قابل پیشگیری است و یکی از سخت ترین مشکلات جامعه انسانی به شمار می رود که می توان از وقوع بیش از دو سوم آن پیشگیری نمود. نیاز اولیه والدینی که در جستجوی کمک هستند به دست آوردن هرچه بیشتر آگاهی درمورد مسائل مربوط به عقب ماندگی ذهنی می باشد. این امر شناسایی هرچه سریعتر این بیماران, سنجش و بررسی میزان آگاهی والدین و در نهایت آموزش آنان را ایجاب می نماید. در همین راستا این پژوهش با هدف مقایسه دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی انجام شده است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه ای در سال 1382 است. اطلاعات در یک مرحله از واحدهای مورد پژوهش جمع آوری گردید. حجم نمونه شامل 200 نفر مادر دارای فرزند معلول ذهنی و 200 نفر مادر بدون معلول ذهنی بود. بعد از همتاسازی نمونه ها خانواده های دارای فرزند معلول ذهنی به صورت تصادفی از بین پرونده های موجود در بهزیستی و خانواده های بدون فرزند معلول ذهنی با استفاده از اطلاعات سرشماری در مرکز بهداشت شهرستان گچساران انتخاب شدند. در این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که در سه بخش تنظیم گردید. مشخصات فردی مادر و و فرزند معلول ذهنی (در گروه دارای فرزند معلول ذهنی) 200 سئوال 3 گزینه ای مربوط به دانش در زمینه معلولیت ذهنی, 15 سئوال نگرش سنج براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت در زمینه معلولیت ذهنی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و آزمونهای تی, آنالیز واریانس, کروسکال واریس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که بین دانش و نگرش مادران فرزند معلول ذهنی و بدون آن با هم اختلاف معنی داری وجود داشته و میزان دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی کمتر از مادران بدون معلول ذهنی می باشد و ارتباط مثبت و معنی دار بین دانش و نگرش در هر دو گروه دیده شد. نتیجه گیری: بحث براساس نتایج حاصله مسئولین بهزیستی و مملکتی را متوجه وضع نابسامان اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی خانواده های دارای معلول ذهنی نموده تا حداقل با تأکید و توجه بیشتر به وضعیت کاریابی و حرفه آموزی معلولین ذهنی و فراهم آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر معلولین, از فشارهای روحی, روانی و اقتصادی وارده بر خانواده معلولین و کل جامعه کاسته شود. بدین وسیله به عوض وابسته کردن معلولین و خانواده های آنان به بهزیستی و سایر مراکز خیریه و در نتیجه تشدید معلولیتهای ذهنی, جسمی و اجتماعی بتوان گامی در جهت بهبود و کاهش مشکلات ناشی از معلولیت ذهنی در سطح خانواده و جامعه بردارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مبارکی، آسیه، و زاده باقری، قادر. (1382). مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382. ارمغان دانش، 8(31)، 81-90. SID. https://sid.ir/paper/362277/fa

  Vancouver: کپی

  مبارکی آسیه، زاده باقری قادر. مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382. ارمغان دانش[Internet]. 1382؛8(31):81-90. Available from: https://sid.ir/paper/362277/fa

  IEEE: کپی

  آسیه مبارکی، و قادر زاده باقری، “مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382،” ارمغان دانش، vol. 8، no. 31، pp. 81–90، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/362277/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی