مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

332

دانلود:

186

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد برتستوسترون، IGF-1، IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند

صفحات

 صفحه شروع 356 | صفحه پایان 366

کلیدواژه

فاکتور رشد شبه انسولین یک (IGF-1)Q1
پروتئین شماره 3 باندشده با فاکتور رشد شبه انسولین (IGFBP-3)Q1

چکیده

 اهداف: کاهش توده عضله در افراد مسن, به اختلال در توانایی عضله اسکلتی برای پاسخ دادن به تحریک آنابولیکی و افزایش فعالیت مسیرهای سیگنالی پروتئولیتیک نسبت داده می شود. همراه با افزایش سن, غلظت هورمون های آنابولیک نظیر تستوسترون, IGF-1 و IGFBP-3 کاهش می یابد. تمرین های مقاومتی باعث ایجاد سازگاری های مثبتی در افراد مسن می شود و از این طریق اثرات مخرب افزایش سن را کاهش می دهد. هدف از این بررسی تأثیر اجرای تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد تا حد خستگی, بر تستوسترونIGF-1, IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند بود. مواد و روش ها: 28 زن سالمند با میانگین و انحراف معیار سنی 2/51± 63/14 سال که واجد شرکت در پژوهش بودند, به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش مقاومتی با بار کم (30 درصد یک تکرار بیشینه), تمرین مقاومتی با بار زیاد (80 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه بود. هر دو گروه تمرینات را تا سرحد خستگی اجرا می کردند. حداقل تعداد تکرار برای گروه با بار کم 20 تکرار و برای گروه با بار زیاد 8 تکرار بود. قبل و بعد از دوره تمرینی, سطوح سرمی تستوسترون IGF-1, IGFBP-3, قدرت عضلانی پایین تنه و استقامت عضلانی اندازه گیری شد. یافته ها: تمرین تأثیر معنی داری بر تستوسترون, IGF-1 و IGFBP-3 آزمودنی ها نداشت (0/05P), و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رشیدی، عصمت، حسینی کاخک، سیدعلیرضا، و عسکری، رویا. (1398). تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد برتستوسترون, IGF-1, IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند. سالمند، 14(3 )، 356-366. SID. https://sid.ir/paper/362218/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدی عصمت، حسینی کاخک سیدعلیرضا، عسکری رویا. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد برتستوسترون, IGF-1, IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند. سالمند[Internet]. 1398؛14(3 ):356-366. Available from: https://sid.ir/paper/362218/fa

  IEEE: کپی

  عصمت رشیدی، سیدعلیرضا حسینی کاخک، و رویا عسکری، “تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با بار کم در برابر بار زیاد برتستوسترون, IGF-1, IGFBP-3 و عملکرد زنان سالمند،” سالمند، vol. 14، no. 3 ، pp. 356–366، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/362218/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی