مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

948

دانلود:

364

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پدیدارشناسی محیط شهری: تاملی در ارتقای مفهوم فضا به مکان شهری

صفحات

 صفحه شروع 282 | صفحه پایان 297

چکیده

 خنثی بودن فضاهای زیستا در محیط زیست شهری و بی مکانی انسان امروز در ساختار شهری, نشان از این امر دارد که انسان معاصر از بی مکانی و بی خانمانی رنج می برد. این چنین است که شهروندان و ساکنان شهر, هویت خویش و تعاملات اجتماعی خود را با محیط, از دست داده اند. رسالت شهرسازی نیز در این است که فضاهای شهری را به مکان ارتقا دهد تا در بستر این مکان های معنادار, ارزش های انسانی و اجتماعی امکان بروز یابند و بحران طراحی شهری معاصر را سامان دهند. از سویی دیگر, روش پدیدارشناسی این توان را دارد تا به ایجاد محیط های واجد معنا و فراخوانی حس مکان و روح مکان و معنای مکان بپردازد که مولفه های اساسی در هویت مکانی به شمار می روند. بر این اساس این مقاله در رویکردی پدیدارشناسانه, به بررسی پدیده مکان می پردازد تا امکان احراز و بازخوانی هویت مکان های شهری ممکن شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دیگر ضرورتی ندارد که در پی سبکی جدید در طراحی بود و می بایست به جستاری برای یافتن معانی و ارزش های اصیل در معماری و شهرسازی خاصه شهرسازی سنتی پرداخت که با دیدگاهی تاویلی از «آن چه داده شده است» در شیوه دادگی جهان و اشیا و مکان ها بروز می یابد. علاوه بر این فرایند پدیدارشناسی مکان و مولفه های مکان شهری در رویکردی توصیفی - تحلیلی مورد بازخوانی و بازبینی قرار می گیرد و در پایان به راهکارهایی چند در مورد ارتقای فضا به مکان شهری اشاره می شود که در اکتشاف دوباره جهان و قرائت مکان های سنتی در معماری و شهرسازی ایران و به روز سازی آنها با نوگرایی و نوخواهی نسل امروز, در رویکردی پدیدارشناسانه خود را نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی