مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم پایه پزشکی ایران | سال:1384 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 25) | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,528

دانلود:

107

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ضد انقباضی گیاه کلپوره (Teucrium polium) بر رحم موش صحرایی باکره

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 36

چکیده

 کلپروه یا چز(Teucrium polium)  از تیره نعناع, گیاهی علفی است که مصرف دارویی آن از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده است. در سالهای اخیر نیز اثرات ضد دیابت, ضد چربی زیاد خون و ضد میکروبی آن گزارش شده است ولی در مورد اثرات آن بر عضله صاف رحم تحقیقی علمی انجام نگردیده است. لذا هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره این گیاه بر انقباضات ناشی از چند محرک شناخته شده بر رحم موش صحرایی باکره است. عصاره آبی سرشاخه های این گیاه تهیه شد. انقباضات رحم در حمام بافت حاوی محلولهای تایرود و یا دیژالون تحت یک گرم کشش اولیه به روش ایزومتریک ثبت گردید. نتایج نشان دادند که این عصاره 0.125), 0.25, 0.5, 1, 2, 4 و (8 mg/m انقباض ناشی از کلرورپتاسیم(60 mM)  و اکسی توسین (10 mU/ml) و کلرورباریم (4 mM) را به صورت وابسته به غلظت کاهش می دهد (P<0.0001) حضور مهارکننده آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز (L-NAME) با غلظتهای  100و 300 µM اثری بر عملکرد مهاری عصاره به ترتیب بر انقباض ناشی از اکسی توسین و کلرورپتاسیم نداشت. حضور روپرانولول با غلظت 1 µM اثری بر عملکرد مهاری عصاره در انقباضات ناشی از کلرورپتاسیم نداشت ولی اثر مهاری اعمال شده بر انقباض ناشی از اکسی توسین را به شدت کاهش داد. عملکرد مهاری عصاره بر انقباض ناشی از کلرور باریم در محیط بدون کلسیم کمتر از محیط با کلسیم بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بخشی از عملکرد مهاری عصاره حاضر ناشی از انسداد کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بوده و بخش دیگر از اثر مهاری عصاره احتمالا نتیجه افزایش سنتز cAMP می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID