مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

711

دانلود:

387

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی

نویسندگان

موحدکر الهام

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 48

چکیده

 هدف مطالعه حاضر تبیین اجزای مورد لزوم در ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است. به منظور استخراج مولفه های بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه ای کیفی انجام شد. محیط پژوهش یکی از دانشگاه های قطب علوم پزشکی کشور بود. مرحله کیفی از طریق مصاحبه با دست اندرکاران اجرائی انجام شد. مصاحبه ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شد. محتوای مصاحبه ها در قالب 3 مقوله, 8 مفهوم و 75 کد طبقه بندی شد. 3 مقوله اصلی مطالعه عبارت اند از: 1) تحلیل سوات؛ 2) موضوع محوری/حیطه؛ و 3) اقدامات/طرح ها. تحلیل سوات در قالب 43 کد و 4 مفهوم, تهدیدها 5 کد, نقاط ضعف 13 کد, نقاط قوت 13 کد, فرصت ها 12 کد, موضوع محوری/حیطه, 23 کد و 2 مفهوم, اهداف مشتمل بر 5, مقدمات دستیابی به اهداف 18, اقدامات/طرح ها 9 کد و 2 مفهوم, توسعه امور دانشگاهی در سطح بین المللی 6 کد و تبیین و توسعه همکاری های بین المللی 3 کد بوده است. به دلیل دگرگونی های شدیدی که امروزه دنیای آموزش پزشکی را تحت تاثیر قرار داده اند, ضروری است اهداف, برنامه ها و جهت گیری های دانشگاه ها بیش از پیش در کانون توجه واقع شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موحدکر، الهام. (1399). ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی. توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(1 )، 36-48. SID. https://sid.ir/paper/361845/fa

  Vancouver: کپی

  موحدکر الهام. ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی. توسعه ی آموزش جندی شاپور[Internet]. 1399؛11(1 ):36-48. Available from: https://sid.ir/paper/361845/fa

  IEEE: کپی

  الهام موحدکر، “ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی،” توسعه ی آموزش جندی شاپور، vol. 11، no. 1 ، pp. 36–48، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/361845/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی