مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه | سال:1398 | دوره:17 | شماره:6 (پی در پی 119) | صفحه شروع:411 | صفحه پایان:420

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

106

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

صفحات

 صفحه شروع 411 | صفحه پایان 420

چکیده

 پیش زمینه و هدف با توجه با شیوع بالای خشونت خانگی در زنان باردار و تاثیر باورهای دینی بر درک افراد از زندگی و شیوه زندگی آن ها در بحران های زندگی مانند خشم و پرخاشگری, مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه از نوع کارآزمایی است که بر زنان باردار مراجعه کننده به چهار مرکز خدمات جامع سلامت تهران در سال 1397 انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. مداخله به صورت 8 جلسه 60 دقیقه ای بود. خشونت با پرسشنامه سنجش خشونت ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکور و آزمون اندازه های مکرر با سطح معنی داری (05/0< ) استفاده شد. یافته ها ابتدا نرمال بودن نمرات سنجش خشونت). دو گروه ازنظر متغیرهای سن, تحصیلات مادران و همسران آن ها, شغل مادران و همسران آن ها, وضعیت مالی, تعداد بارداری, خواسته بودن بارداری, تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند. بعد از مداخله مقایسه میانگین نمرات میزان خشونت در مادران بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار نشان داد (03/0 <). بحث و نتیجه گیری مشاوره معنوی بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار موثر است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID