مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

592

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت

صفحات

 صفحه شروع 641 | صفحه پایان 650

چکیده

 مقدمه: امروزه ثابت شده است که داروهای گیاهی همانند داروهای سنتتیک دارای عوارض جانبی هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف آنغوزه در مقادیری که اکثر مطالعات قبلی استفاده کرده اند, بر پارامترهای بیوشمیایی طبعیی کبدی, کلیوی, قلبی و خونی رت بود.روش بررسی: 40 سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 300 گرم به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان گروه کنترل و سایر گروه های مورد مطالعه به عنوان گروه های پیش درمان به مدت یک ماه به ترتیب با 12.5 mg/kg, 25, 50 و 100 آنغوزه پیش درمان شدند. سپس نمونه خون رت ها جهت اندازه گیری پارامترهای کبدی (ALP, ALT, AST), کلیوی (Urea, Cr), قلبی (CPK) و خونی (Pt, Ptt) جمع آوری شد. با وارد کردن کانول فشار به داخل شریان کاروتید و چسباندن الکترودهایی به دست راست و پای چپ به ترتیب فشارهای خونی ثبت و لید دو نوار قلبی مانیتور گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار Graphpad Prism نسخه 5 استفاده شد.نتایج: سطح پلاسمایی AST, CPK و Ptt به طور معنی داری در گروه های پیش درمان با آنغوزه کاهش یافت (p<0.05). با افزایش دوز مصرفی آنغوزه غلظت پلاسمایی اوره به طور معنی دار کاهش (p<0.05) و غلظت پلاسمایی کراتینین و فشارهای خونی شامل سیستول, دیاستول و متوسط شریانی به طور غیر معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیشنهاد می کنند که احتمالا مصرف مقادیر کم (25 mg/kg) آنغوزه فاقد عوارض جانبی و حتی مفید برای سلامت و مصرف مقادیر زیاد (100 mg/kg) آن باعث بروز عوارض جانبی می گردد. از اینرو نیاز به تحقیقات گسترده تری در این زمینه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.