مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و مهندسی سطح | سال:1389 | دوره:- | شماره:10 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر غلظت عامل اکسید کننده سیلیکاتی و زمان اکسیداسیون بر خواص لایه تشکیل شده روی آلومینیم به روش پلاسمای الکترولیتی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 87

چکیده

 در این تحقیق تاثیر افزایش غلظت عامل اکسید کننده سیلیکات سدیم و زمان عملیات اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی بر روی خواص لایه اکسیدی ایجاد شده بر روی آلومینیم بررسی شد. برای مطالعه ساختار فازی و مورفولوژی سطحی به ترتیب از دستگاه پراش اشعه (XRD) x و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و برای تعیین نرخ سایشی از دستگاه تست سایش رفت و برگشتی (Pin on Plate) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که لایه اکسیدی تولید شده به این روش شامل ساختارهای دما بالای آلومینا نظیر فاز α- Al2O3 و γ- Al2O3 است که با افزایش غلظت سیلیکات سدیم شدت باریکه ها افزایش و درصد نسبی فازهای دما بالای آلومینا در لایه اکسیدی بیشتر می شود. همچنین تصاویر میکروسکوپی نشان می دهد سطح لایه اکسیدی متخلخل بوده که متاثر از غلظت سیلیکات سدیم و زمان اکسیداسیون است. منحنی حاصل از نتایج سایش نشان می دهد که اکسیداسیون پلاسمایی در الکترولیت مقدار کاهش وزن نمونه ها در حین آزمایش را کاهش می دهد و مقاومت به سایش را بهبود می بخشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID