مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی | سال:1389 | دوره:11 | شماره:3-4 (43-44) | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 27

چکیده

 فیلسوفان مسلمان حمل اولی و شایع را به دو معنای متفاوت به کار برده اند: 1. به قید قضیه 2. به قید موضوع. حمل اولی و شایع به قید قضیه نخستین معنای این دو اصطلاح و به ترتیب, به معنای «اتحاد مفهومی» و «حمل مصداقی» است؛ اما حمل اولی و شایع به قید موضوع, معنایی است که بعدها اختراع شده و به ترتیب, به معنای «اراده مفهوم موضوع» و «اراده مصادیق موضوع» است و در حقیقت, چیزی جز همان تفکیک معروف میان «قضیه طبیعیه» و «قضیه غیر طبیعیه» نیست. در این مقاله, با بررسی کاربردهای متعدد دو معنای حمل اولی و شایع در فلسفه اسلامی, به صورت بندی این دو معنا در منطق جدید از سوی معاصران اشاره می کنیم و خود صورت بندی دیگری پیشنهاد می کنیم. در پایان مقاله, نشان می دهیم که منطق جدید می تواند حمل اولی به قید موضوع (یعنی قضیه طبیعیه) را به حمل اولی به قید قضیه فروبکاهد و از این رو, تفاوت ها را به تشابه بدل سازد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID