مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند | سال:1389 | دوره:5 | شماره:17 | صفحه شروع:52 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

453

دانلود:

157

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت سلامت سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 59

چکیده

 هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت سلامت سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بود.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود نمونه شامل 250 سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند بود که با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان و به تناسب سهمی از بین مراجعه کنندگان به نواحی 1 و 2 کمیته امداد شهر بیرجند انجام شد. از پرسشنامه طرح جامع سلامت سالمندان استفاده شد. پرسشنامه از طریق مصاحبه با سالمندان تکمیل و قد, وزن, فشارخون در شرایط استاندارد اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار spss و آزمون آماری کای اسکوئر در سطح 0.05 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سنی سالمندان شرکت کننده 71±8.7 سال (%47.6 زن و %52.4 مرد) بود. %88.8 سالمندان بی سواد و بقیه با سواد بودند, %41.6 سالمندان مشکل مسکن, %11.2 مشکل بیمه, %93.2 مشکل اقتصادی داشتند. %10.4 سابقه ابتلا به دیابت و %39.6 مبتلا به پرفشاری خون بودند. %68 مشکل بینایی و %10.8 اختلال ادرار داشتند. %68.4 مبتلا به افسردگی خفیف و %3.2 دارای افسردگی شدید و %24.4 مبتلا به اختلالات شناختی شدید تا خفیف بودند. %24 سالمندان مبتلا به سوء تغذیه و %67.6 ریسک ابتلا به سوء تغذیه را داشتند. شیوع پرفشاری خون در مردان بیشتر از زنان (P=0.07) و در ساکنین شهری بیشتر از روستایی (P=0.04) بود. شیوع افسردگی در بین زنان بیشتر از مردان (P<0.001) و در ساکنین نقاط شهری بیشتر از مناطق روستایی بود (P=0.02). از نظر وضعیت فعالیتهای روزانه نیز اختلاف معنی داری بین مردان و زنان مشاهده شد.نتیجه گیری: شیوع بالای مسایل اقتصادی و معیشتی سالمندان, می تواند سایر مشکلات جسمی و روحی آنان را دامن زده یا تشدید کند و لزوم توجه بیشتر مسوولین بهداشت و درمان, کمیته امداد و سایر ارگان ها را به قشر سالمند تحت پوشش برای جلوگیری از وخامت اوضاع پررنگ می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID