مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,855

دانلود:

410

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 44

چکیده

 مقدمه. در پژوهشهایی که از روشهای آنالیز بقا بهره گرفته می شود, تعیین حجم نمونه کافی برای دستیابی به توان آماری مناسب دارای اهمیت است در روشهای پارامتری و ناپارامتری آمار کلاسیک تخصیص تصادفی نمونه ها از شرایط اساسی محسوب می شود. تحقق چنین شرطی در بسیاری از پژوهشهای کارآزمایی بالینی و بهداشتی امکان پذیر نیست از آنجا که مطالعات مشاهده ای بقا نمی توان افراد را بطور تصادفی به تیمارها منتسب کرد لذا می توان از رگرسیون خطی شامل متغیر مستقل با اثر ثابت در تحلیل استفاده نمود, نوشتار فوق حاصل تعیین حجم نمونه و دارای سانسور می باشد.روشها. در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا, می توان از رگرسیون خطی که شامل متغیر دارای اثر ثابت است استفاده نمود. چنین رگرسیونی در واقع امید ریاضی متغیر وابسته به شرط متغیر مستقل را بیان می کند. با درنظر گرفتن متغیر دو جمله ای برای تعیین عضویت فرد در یکی از دو گروه مورد مقایسه ومنظور کردن توزیع نمایی برای تابع مخاطره در رگرسیون بقا تابع درست نمایی تشکیل گردید. با توجه به اینکه توزیع مجانبی برآوردگر ضریب رگرسیون بدست آمد. سپس با بیان واریانس ضریب رگرسیون متغیر دارای اثر ثابت بر حسب ضریب تعیین رگرسیون فرمولهایی برای تعیین حجم نمونه هم در داده های فاقد سانسور و هم دارای سانسور بقا فراهم شده است.نتایج. برای مقایسه تابع مخاطره مربوط به دو گروه که فاقد سانسور در داده ها می باشند برآوردی از ضریب تعیین رگرسیون بقا نسبت مخاطره و نسبت عضویت در گروه و واریانس آنها ازتابع درستنمایی بدست آمد. در صورتی که داده ها دارای سانسور باشند علاوه بر عناصر فوق برآوردی از احتمال سانسور باید مد نظر قرار گیرد. با یافتن واریانس برآوردگر ماکزیمم درستنمایی و با توجه به توزیع مجانبی نرمال آن و کمک ضریب تعیین رگرسیون فرمول هایی برای تعیین حجم نمونه بدست آمده است. ججم نمونه تعیین شده توان لازم جهت آزمونی که برای اثر سایر متغیرهای مستقل تطبیق یافته است را در بر دارد. بحث. کاربرد مدل رگرسیونی در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا موجب شده است که فرمولهای مناسبی برای برآورد حجم نمونه هم در مطالعات فاقد سانسور وهم درمطالعات دارای سانسور فراهم شود که در سطح اشتباه a دسترسی به توان آماری لازم نیز ممکن می گردد. در مدل های نیمه پارامتری متناسب کاکس که واریانس پارامتر به حالت ساده تری تبدیل نمی شود باید از یک مدل شبیه سازی استفاده شود وقتی ضریب تعیین رگرسیون نسبتا بزرگ باشد توانی که بر اساس آزمون لگ ـ رتبه ای تطبیق نشده محاسبه می شود توان را بیش از مقدار تفاوت در توان ها کمتر می شود. با افزایش ضریب تعیین رگرسیون تفاوت بین توانهای حاصل از آزون لگ ـ رتبه ای و ضریب تعیین تطبیق شده با روش مورد نظر افزایش می یا بد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فقیه زاده، سقراط، و رهگذر، مهدی. (1382). تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور . پژوهش در علوم پزشکی، 8(2)، 40-44. SID. https://sid.ir/paper/360682/fa

  Vancouver: کپی

  فقیه زاده سقراط، رهگذر مهدی. تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور . پژوهش در علوم پزشکی[Internet]. 1382؛8(2):40-44. Available from: https://sid.ir/paper/360682/fa

  IEEE: کپی

  سقراط فقیه زاده، و مهدی رهگذر، “تعیین حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصیص تصادفی بقا با داده های بدون سانسور و دارای سانسور ،” پژوهش در علوم پزشکی، vol. 8، no. 2، pp. 40–44، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360682/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی