مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,957

دانلود:

374

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 169

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر,تاثیر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن.و لیپیدهای سرم است .بدین منظور 16 آزمودنی با میانگین سنی 1.09 ±14.63 سال به برنامه تمرین موضعی عضلات شکم در 12 جلسه (هفته ا ی سه جلسه ) پرداختند. در ابتدا و پایان برنامه نیز علاوه بر خون گیری از ورید ناحیه ساعد برای تعیین میزان کلسترول تام و تری گلسیرید ,چربی زیر پوست نواحی شکم,تحت کفی,فوق خاصره ,سه سربازو,دوسربازو,و سینه آزمودنی ها با استفاده از کالیپر ثبت شد .همچنین اندازه دور شکم ,دور کمرو دور باسن آزمودنی ها با متر نواری اندازه گیری شد.و د ر پایان اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t استودنت ,مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان داد برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر مقدار کلسترول (Chol) تام,تریگلسیرید(TG),چربی زیر پوست نواحی شکم ,تحت کتفی ,فوق خاصره سه سر بازو و سینه به همراه میزان دور شکم ,دور کمر و دور باسن ,وزن کل بدن ,توده چربی بدن و درصد چربی بدن آزمودنی ها اثر معنی داری (P≤0.05) داشته است. بنابراین نتیجه می گیریم که برنامه تمرین موضعی عضلات شکم با شرایط ذکر شده تنها موجب کاهش چربی موضع تمرینی(شکم) نمی شود, و دیگر نواحی بدن نیز کاهش چربی خواهد داشت. از طرف دیگر, با این نوع تمرینات فقط مقدار دور شکم کم نمی شود, بلکه کاهش دور کمر و دور باسن نیز همراه آن اتفاق می افتد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فره نیا، فرهاد، محبی، حمید، و اعتماد، ظاهر. (1383). اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز. حرکت، -(پیاپی 19)، 157-169. SID. https://sid.ir/paper/360679/fa

  Vancouver: کپی

  فره نیا فرهاد، محبی حمید، اعتماد ظاهر. اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز. حرکت[Internet]. 1383؛-(پیاپی 19):157-169. Available from: https://sid.ir/paper/360679/fa

  IEEE: کپی

  فرهاد فره نیا، حمید محبی، و ظاهر اعتماد، “اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغیرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 19، pp. 157–169، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360679/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی