video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

974

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها

صفحات

 صفحه شروع 278 | صفحه پایان 288

چکیده

 با توجه به ایمنی زایی ضعیف سلولهای توموری و همچنین شاخصهای آنتی ژنیک نوترکیب برای واکسیناسیون علیه سرطانها نیاز به استفاده از ادجوانتها برای افزایش پاسخ ایمنی و سوق دادن آن به سمت ایمنی سلولی میباشد. در این تحقیق از نوعی موسین نوترکیب به نام موسین 1 (MUCl) که با نام تجارتی BLP25 به فروش میرسد, به عنوان یک شاخص آنتی ژنیک نوترکیب و از میکروسفر PLGA (Poly (Lactide-co-glycolide) به عنوان سیستم دارورسانی و از الیگوداکسی نوکلئوتایدهای حاوی(CpG-ODN) CPG  برای افزایش پاسخ ایمنی و سوق دادن ایمنی و سمیت ایمنی سلولی استفاده شد. میکروسفرهای PLGA حاوی BLP25 و CPG به روش تهیه امولسیون W/O/W تهیه شدند و مقدار BLP25 انکپسوله شده با HPLC تعیین شد. مقدار CpG با اندزاه گیری جذب در 260 نانومتر تعیین شد. برای مطالعات ایمن سازی, 20 میکروگرم MUCl و 4 میکروگرم CpG-ODN به صورت زیرجلدی به صورتهای زیر به گروه های چهارتایی از موش تزریق شد: MUCl (1 و CpG-ODN به صورت انکپسوله همزمان درون یک میکروسفر و  MUCl (2انکپسوله همراه با محلول CpG-ODN (غیرانکپسوله) وMUCl (3  انکپسوله درون میکروسفر. اختصاصی بودن پاسخ ایمنی با کشت دادن لنفوسیتهای T گرفته شده از موشها در حضور آنتی ژنهای مختلف (TCP Assay) بررسی شد. مقدار سایتوکاینهای IFN-γ و IL-4 تولید شده توسط سلولهای T در محیط کشت به روش ساندویچ الایزا اندازه گیری شد.سلولهای T جدا شده از موشهای گروه 1 تکثیر بسیار بالایی از سلولهای T (ضریب تکثیر = 25 در آزمون تکثیر سلولهای (T و همچنین عیار بالایی از اینترفرون (11200±172 pg/ml) γ نشان دادند که به صورت معنی داری (P<0.0001) بالاتر از گروه های دیگر بود. این مطالعات به وضوح نشان میدهد که تجویز همزمان MUCl و CpG-ODN به صورت انکپسوله در یک میکروسفر ایجاد ایمنی بسیار بالایی از نوع Th1 (عیار بالای INF-γ و صفر بودن عیار (IL-4 می نماید که حاکی از اثر ادجوانتی بالای CpG-ODN در ایجاد پاسخ ایمنی علیه شاخصهای سرطانی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهد که انکپسولاسیون همزمان CpG-ODN و آنتی ژن در یک میکروسفر در ایجاد اثر ادجوانتی نقش کلیدی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تفقدی، محسن، جعفری، محمودرضا، سجادی، سیدابوالقاسم، ساموئل، جان، و دیوان، مانیش. (1382). به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها. مجله علوم پایه پزشکی ایران، 6(4 (پیاپی 20))، 278-288. SID. https://sid.ir/paper/360672/fa

  Vancouver: کپی

  تفقدی محسن، جعفری محمودرضا، سجادی سیدابوالقاسم، ساموئل جان، دیوان مانیش. به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها. مجله علوم پایه پزشکی ایران[Internet]. 1382؛6(4 (پیاپی 20)):278-288. Available from: https://sid.ir/paper/360672/fa

  IEEE: کپی

  محسن تفقدی، محمودرضا جعفری، سیدابوالقاسم سجادی، جان ساموئل، و مانیش دیوان، “به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها،” مجله علوم پایه پزشکی ایران، vol. 6، no. 4 (پیاپی 20)، pp. 278–288، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360672/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.