مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,001

دانلود:

1,001

استناد:

43

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 58

چکیده

 در این مقاله عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیری, ضعف بازاریابی, ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر, که به نظر می رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان مرتبط باشند, به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان چهار فرضیه, تدوین و برای آزمون این فرضیات از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن, آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون t-test استفاده گردیده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده و نتایج مطالعه مبین این است که بین تعدد مراکز تصمیم گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان و همچنین بین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعف بازاریابی و در انتها فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان یک رابطه مستقیم وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مدهوشی، مهرداد، و ناصرپور، نادر. (1382). ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان. پژوهشنامه بازرگانی، 7(28)، 25-58. SID. https://sid.ir/paper/360665/fa

Vancouver: کپی

مدهوشی مهرداد، ناصرپور نادر. ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1382؛7(28):25-58. Available from: https://sid.ir/paper/360665/fa

IEEE: کپی

مهرداد مدهوشی، و نادر ناصرپور، “ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 7، no. 28، pp. 25–58، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360665/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی